Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a v opatření Ekologické zemědělství

 Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti  nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,  nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 


Tato nařízení vlády v souvislosti s koncem programového období 2014-2020 uzavírají příjem nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních (AEKO) a v opatření Ekologické zemědělství (EZ). Výjimkou jsou AEKO podopatření zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, u kterých bude možné uzavřít nový pětiletý závazek i v roce 2020.
 

Ke stejnému datu dále nabyla účinnosti
 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních,

 nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.
 

Jedná se o nařízení vlády, která umožňují uzavírat zkrácené navazující závazky v opatřeních AEKO a v EZ v délce trvání dvou let. Podmínky pro poskytnutí dotace těchto zkrácených navazujících závazků přímo navazují na podmínky u standardních pětiletých závazků podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Zkrácený navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku, který byl k 31. 12. 2019 zařazen ve standardním pětiletém závazku.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství