Změny v procesu dovozů biopotravin do EU od 1. ledna 2022

Změny v procesu dovozů biopotravin do EU od 1. ledna 2022

S novým nařízením o ekologické produkci (EU) 2018/848, které spolu s prováděcí legislativou nahradí dosavadní ekologická nařízení (ES) 834/2007, (ES) 889/2008 a (ES)1235/2007, přijde i řada změn týkajících se procesů při dovozech certifikovaných biopotravin ze třetích zemí. Důležitou součástí nové ekologické legislativy je soubor pravidel pro kontrolu dovozů biopotravin jak na straně zemí vývozu, tak na straně EU – členských států.

Prováděcí legislativa, byť s datem účinnosti od 1. ledna 2022, je finalizována až v těchto dnech. Dvě delegovaná a jedno prováděcí nařízení Komise jsou teprve v procesu schvalování a oficiálně zveřejněné budou až v závěru tohoto roku. Obvykle je implementace nových pravidel prováděna až po oficiálním přijetí a zveřejnění právních aktů, nyní se ale nacházíme v situaci, kdy bude výše uvedená legislativa zveřejněna v čase, který nám nedovolí provést standardní proces implementace. Z tohoto důvodu Vám sdělujeme níže uvedené informace k dovozům vycházející z neoficiálních dokumentů, abyste měli možnost se na nové podmínky připravit. Je ovšem nutné brát zřetel na skutečnost, že se jedná o informace ze zatím neoficiálních dokumentů a přesné znění podmínek ve schválené legislativě může být mírně odlišné.

Pravidla pro dovozy jsou revidovány v následujících dokumentech;

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 EP a Rady o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a pravidla týkající se potvrzení o kontrole (informace k dokumentu k dispozici zde)
 • Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (informace k dokumentu k dispozici zde)
 • Nařízení v přenesené pravomoci Komise doplňující nařízení (EU) 2017/625 EP a Rady o pravidla v případech, kdy a za jakých podmínek, které ekologické produkty a produkty z přechodného období jsou vyňaty z povinnosti úředních kontrol na Stanovištích hraniční kontroly, o pravidla pro místo úředních kontrol pro takové produkty a pozměňující Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (informace k dokumentu k dispozici zde; pdf, 530 kb).

Pro dovozce biopotravin vyplývá několik zásadních změn, a sice;

 • Příslušným orgánem pro schválení dovozního certifikátu COI v TRACES již nebudou útvary celní správy, ale státní dozorové organizace dle rozsahu působnosti tzn. SZPISVS případně ÚKZÚZ.
 • Vybrané rizikové zboží z rizikových zemí, které musí být vždy při vstupu do EU kontrolováno včetně laboratorních rozborů, bude kontrolováno jedním z výše zmíněných dozorových orgánů před schválením COI a před uzavřením celního prohlášení.
 • Zboží podléhající takovým kontrolám, čekající na výsledky a interpretace kontroly zůstane do schválení COI a proclení zadržené pod celním dohledem.
 • Kategorie dovážených bioproduktů, na které se zároveň vztahuje povinnost kontrol v souvislosti se společnými vstupními doklady (CHED-D, CHED-A, CHED-P, CHED-PP) musí být z hlediska bio kontrolovány (a COI vyřizováno) na stanovištích hraniční kontroly tzn. v místě prvního vstupu do EU, případně na určeném kontrolním místě (u vybraných kategorií zboží).
 • Zboží, na které se žádný CHED nevztahuje, bude z hlediska bio kontrolováno na místě propuštění do volného oběhu, tedy na většině celních úřadů, podobně jako dosud.
 • V souvislosti s tím je aktualizovaný vzor COI a Výpisu z COI.
 • Od července 2022 se budou COI podepisovat výhradně elektronickým podpisem E-seal. Od 1. ledna – do 30. června 2022 bude tedy v případě absence E-seal potřeba opět i papírová ručně podepsaná verze COI.
 • Nové nařízení výslovně zahrnuje i možnost dovozů produktů z přechodného období.

Ministerstvo zemědělství připravuje návody na postup dozorových orgánů i detailní informace pro dovozce biopotravin podle nové legislativy účinné od 1. ledna 2022. Do té doby dáváme k dispozici alespoň tyto stručnější informace a odkaz na novou legislativu.

Omlouváme se za informování na poslední chvíli, ale nové skutečnosti se na poslední chvíli dostávají i k nám.

Dále doporučujeme sledovat web Evropské Komise Eur lex, kde najdete v souvislosti s nařízením (EU) 2018/848 přehled hotové a připravované sekundární legislativy doplňující i pozměňující toto nařízení, nejen v souvislosti s dovozy biopotravin.

Přílohy