Zelená nafta pro živočišnou výrobu – upřesnění požadavků GŘ cel

Ministerstvo zemědělství v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 453/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) v oblasti tzv. zelené nafty, upozorňuje chovatele hospodářských zvířat na změnu předpisů ohledně uplatnění vratky spotřební daně z tzv. zelené nafty.

 

Novelou zákona o spotřebních daních byl s účinností od 1. 3. 2017 rozšířen pojem zemědělská prvovýroba. Nově se dle § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních zemědělskou prvovýrobou pro účely zákona o spotřebních daních rozumí chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat.

 

V souvislosti s novelizací zákona o spotřebních daních byla vydána vyhláška č. 38/2017, o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. Dle této vyhlášky v daňových přiznáních za tzv. zelenou naftu budou daňové subjekty - chovatelé hospodářských zvířat za období od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 uvádět pouze počty hospodářských zvířat dle vyjmenovaných kategorií a množství a druh spotřebované nafty. Nárok na vrácení daně lze uplatnit pouze na ty minerální oleje, které byly skutečně spotřebovány při činnostech souvisejících s živočišnou prvovýrobou. Seznam těchto činností je stejně jako mnoho dalších informací k tzv. zelené naftě k dispozici přímo na webových stránkách Celní správy ČR.

 

Ministerstvo zemědělství dostává v této souvislosti velké množství dotazů. Vzhledem k tomu, že každý jednotlivý případ, u kterého správce daně v daňovém řízení posuzuje nárok na vrácení daně, je svým způsobem jedinečný, je nutné se se svými dotazy obracet přímo na pracovníky odborných útvarů celního úřadu, kteří poskytují daňovým subjektům informace k problematice tzv. "zelené nafty". Jejich seznam s kontakty je taktéž k dispozici na výše uvedené webové adrese.

Důležité je zmínit systémový rozdíl od požadavků na vratku v rostlinné výrobě, kdy u živočišné výroby obecně pro žádost stačí uvést místo spotřeby a objem spotřebované nafty. U místa spotřeby půjde nejčastěji o číslo hospodářství, v případě odvozu nebo aplikace vedlejších živočišných produktů na půdu také označení místa uložení nebo aplikace. V daňovém přiznání se s ohledem na zpravidla opakující se strukturu činností v živočišné výrobě oproti rostlinné výrobě nevykazuje spotřeba nafty rozepsaná na jednotlivé činnosti s uvedením konkrétního místa a času. Celní správa nemůže po zemědělcích vyžadovat rozpis jednotlivých činností v živočišné výrobě. Přesto je vhodné, aby daňový subjekt seznam činností, které provádí v živočišné výrobě na vyžádání poskytl (bez uvedení místa a času činnosti).

Dále zejména k často dotazované možnosti uplatnit vratku za vývoz statkových hnojiv a jejich aplikaci na polích pro podniky specializované na živočišnou výrobu bylo na Generálním ředitelství cel ověřeno, že tato možnost platí v principu pro veškerý přímý převoz vedlejších produktů do místa prvého uskladnění včetně přímé aplikace. Například přesun odpadů dopravníkem či odtok kejdy samospádem ze stáje do jímky umožňuje považovat následný převoz těchto materiálů za činnost jednoznačně související s živočišnou výrobou. Naopak převoz do meziskladu, který znemožní uznání aplikace na poli za činnost pro ŽV, by byl typicky až převoz např. kejdy cisternou do vzdálenější jímky, či nákladním vozidlem na centrální hnojiště k dalšímu vyzrání a teprve následná aplikace na poli. Ke všem možným variantám různých technologií odklizu a odvozu vedlejších živočišných produktů jsou rovněž na výše uvedených webových stránkách zveřejněny různé modelové situace řešící rozdělení činností živočišné a rostlinné výroby.

Ministerstvo zemědělství chovatelům hospodářských zvířat oznamuje, že se od 1. 7. 2017 předpokládá účinnost nově připravované vyhlášky, kdy bude výše vratky spotřební daně odvislá od intenzity chovu hospodářských zvířat. V této souvislosti doporučujeme sledovat nadále příslušné formuláře a informace Celní správy a Ministerstva zemědělství.