Výsledky zjišťování obsahu klíčivých semen v kompostech odebraných vrámci kontroly hnojiv

Výsledky testování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrzují, že správný proces kompostování významně snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech.

Zásadní význam v množství životaschopných semen plevelů v kompostu hraje správná technologie kompostování, zejména fáze rozkladu (mineralizace), při které dochází k eliminaci nežádoucích organismů, včetně právě i semen plevelů. Dalšími důležitými faktory je pak složení zakládky kompostu, především zda se v ní nachází rostliny plevelů se zralými semeny.

V neposlední řadě je třeba zamezit tomu, aby se na finální kompost rozšířila semena z okolí, nebo aby na něm dokonce vyrostla a dále se vysemenila.

Cílem testů ÚKZÚZ bylo provést monitoring počtu klíčivých semen plevelů vyskytujících se v registrovaných kompostech. Metodický postup byl přejat z Rakouska, kde je současně stanoven limitní počet nejvýše 3 klíčivých semen plevelů v litru kompostu.

Klíčivost semen plevelů byla sledována po dobu 21 dnů v celkem 88 vzorcích kompostů, z nichž 80 bylo volně ložených na ploše kompostáren a jen v 8 případech uskladněných v plastových boxech nebo zastřešených halách.

Z výsledků vyplývá, že pouze zhruba ve třetině testovaných kompostů (31 %) byla zjištěna životaschopná semena plevelů. U kompostů, které klíčivá semena obsahovala, vyklíčilo v 11 % případů 1-5 semen, v 9 % 6-10 semen a pouze v 9 % případů 11 a více semen (což je nadlimitní hodnota dle rakouské metodiky).

Ve všech sledovaných  vzorcích bylo identifikováno celkem 31 druhů plevelů, z nichž nejčastěji zjištěnými byly merlík bílý, ježatka kuří noha, merlík fíkolistý, šrucha zelná a laskavec ohnutý.

Výsledky testování poslouží k diskuzi, zda se pro komposty stanoví určitá limitní hodnota ve vztahu k semenům plevelů. To by zvýšilo tlak na dodržování technologické kázně a přineslo vyšší jistotu uživatelům kompostů, kteří by se nemuseli obávat, že si při jejich používání zaplevelí své pozemky.


Bližší informace k testování – „Stanovení počtu klíčivých semen v kompostech" - ke stažení