VAZNÉ STÁJE - ZÁKON NA OCHRANU PROTI TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

výklad Státní veterinární správy k novele zákona o ochraně zvířat proti týrání - konkrétně ustanovení upravující vazné ustájení skotu:

V zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, bylo jeho novelou – zákonem č. 501/2020 Sb. přidáno ustanovení § 9 odst. 1 písm. f), které jednoznačně stanoví, že je zakázáno „chovat zvířata ve vazném ustájení s výjimkou nezbytně nutné doby po trvání jejich ošetření,“. Aby toto ustanovení, které platí od 1. února 2021, nebylo s okamžitou platností tak tvrdé pro ty chovatele, kteří nemohou stavby pro zvířata okamžitě upravit tak, aby v nich umístěná zvířata nebyla chována ve vazném stání, obsahuje výše uvedená novela též přechodné ustanovení.

Toto přechodné ustanovení stanoví, že nové ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb. se použije pouze na stavby pro zvířata postavené, rekonstruované nebo poprvé do provozu uvedené po nabytí účinnosti výše uvedené novely - zákona č. 501/2020 Sb., tj. od 1. února 2021.

Ohledně dosud postavených, rekonstruovaných nebo poprvé do provozu uvedených staveb pro skot (netýká se dalších zvířat, například koní), byla stanovena přechodná doba, do kdy je musí chovatelé upravit, aby splňovaly podmínky stanovené v § 9 odst. 1 písm. f) zákona. Tyto podmínky musí splňovat od 1. ledna 2030.

Zjednodušeně řečeno, po 1. únoru 2021 bude platit zákaz vazného ustájení pouze pro nové či rekonstruované stáje, ty stávající (pokud jde o skot) budou zatím moci vazné ustájení mít až do roku 2030, po tomto datu nebude možno takto skot v ČR chovat.

Pokud jde o chovy ostatních zvířat (např. hřebčíny) ve stávajících objektech, zatím by se nic měnit nemělo ani po roce 2030. Pokud jde o nové či rekonstruované stavby, platí od 1. února 2021 stejný zákaz bez rozdílu chovaného druhu.

K hlavním změnám, které novela zákona č 246/1992 Sb., přináší, vydá SVS v následujících týdnech do konce měsíce více tiskových zpráv.