Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020od 1. ledna 2020

Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2020 budou výhradně do schránky na Portál farmáře zasílány informace a dokumenty k průběhu administrace podaných žádostí, přičemž tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se uživatel do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Jelikož se uvedené týká také Žádosti o platbu (Chybník k Žádosti o platbu, Oznámení o zahájení kontroly, Oznámení o uložených opatřeních k nápravě, Protokol o kontrole, Oznámení o výši dotace, Oznámení o uložení sankce, atd.), žádáme žadatele, aby si na Portálu farmáře nastavili zasílání informačních emailových zpráv na jimi požadované emailové adresy.
Výše uvedené je v souladu s aktualizací Pravidel pro žadatele pro 8. kolo příjmu žádostí, která se vzhledem k přechodným ustanovením vztahuje i na žádosti předchozích kol příjmu. Informace a dokumenty již tedy nebudou žadatelům/příjemcům dotace zasílány do datových schránek a prostřednictvím pošty.