SZIF zahájí příjem Jednotné žádosti 2020

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustí od 8. dubna příjem Jednotných žádostí (JŽ) na rok 2020. 
Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá přes 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. 
 
Řádný termín na podávání žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii COVID-19 prodloužen až do 15. června.   
 
Zahájení generování Předtisků a podávání JŽ přes Portál farmáře (PF) je spuštěno od 8. dubna. Termín pro řádné podávání JŽ byl z důvodu probíhající pandemie COVID-19 prodloužen rozhodnutím Ministerstva zemědělství až do 15. června. 
Žadatelé tak budou mít na přípravu a podání JŽ dostatek času. Pokud by přesto nestihli JŽ podat v řádném termínu, je možné tak učinit až do 10. července, v takovém případě již musí počítat se sankcí 1% za každý pracovní den. 
Lhůta pro příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení týkající se Agroenvironmentálněklimatického opatření a Ekologického zemědělství je však jen do 15. června, u těchto opatření není možnost pozdního podání se sankcí.   
Vzhledem k pandemii muselo být v letošním roce zrušeno přes 65 bezplatných seminářů k Jednotné žádosti, které se již tradičně konají pod záštitou Celostátní sítě pro venkov. SZIF však ve spolupráci s MZe připravil několik prezentací a videonávodů, které by měly žadatelům pomoci s orientací v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, s orientací v předtiskových aplikací IZR a LPIS a při vyplňování formuláře JŽ na PF.
Prezentace a videonávody  jsou k dispozici na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na PF.  
SZIF v letošním roce žádá uchazeče o dotace (žadatele), aby pro komunikaci se SZIF využívali primárně PF. Portál farmáře SZIF je webový portál, který umožňuje přístup k aktuálním informacím o průběhu administrace žádostí a požadavkům k doplnění či úpravě uvedených zjištění.
Pomocí PF budou žadatelům také zasílána rozhodnutí, přičemž bude platit tzv. doručení fikcí (nepřihlásí-li se do svého účtu ve lhůtě do 10 dnů od zaslání, považuje se dokument za doručený). V případě, kdy žadatel nebude mít zřízený přístup do PF, zůstávají zachovány i ostatní způsoby komunikace.   
Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách Regionálních odborů a Centrály SZIF, kde jsou  však dočasně úřední hodiny omezeny na pondělí a středu od 9,00 do 12,00 hod. 
Přístup do PF je možné získat i na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, pracovníci zde ale budou poskytovat pomoc především telefonicky či e-mailem; osobně jen po předchozí telefonické domluvě, kdy je nutné s pracovníkem OPŽL domluvit přesný termín a čas návštěvy. Žádost o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.  
 
 
Kontakt: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
 
Pokud žadatel nemůže z nějakého důvodu využít pro podání JŽ Portál farmáře, či pomoc poradců a není ani možné projednat problematiku s pracovníky OPŽL telefonicky, či prostřednictvím emailu, může dojít k osobní návštěvě.   Osobní návštěva však musí být s pracovníkem OPŽL sjednána na přesný termín a čas. Zároveň musí být žadatel velmi dobře připraven, neboť z organizačních důvodů a minimalizace zdravotních rizik nebude možné počítat s opakovanými návštěvami pracoviště OPŽL. Seznam pracovišť OPŽL (včetně telefonických kontaktů) je jako každý rok k dispozici na webových stránkách SZIF v sekci Kontakty.   Výše uvedené opatření se týká i ohlášení a projednání změn dílů půdních bloků v evidenci půdy LPIS. Žádáme žadatele, aby pro podání ohlášení změn využili v maximální možné míře možnost elektronického ohlášení změny v aplikaci iLPIS na portálu farmáře, nebo zaslali ohlášení prostřednictvím datové schránky, pošty, případně ohlášení doručili ohlášení do poštovní schránky pracoviště OPŽL. Návod na podání elektronického ohlášení v aplikaci iLPIS je k dispozici na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na PF.   Projednání změn dílů půdních bloků s farmáři bude v maximální možné míře probíhat telefonicky, či písemně e-mailem. Farmář si může zobrazit navržené změny dílů půdních bloků v aplikaci iLPIS nebo na veřejném LPIS, aby projednání změn s pracovníkem OPŽL, před samotným schválením změn, probíhalo bez problémů.    Prostřednictvím JŽ lze žádat o přímé platby, mezi které patří SAPS, Greening, platba pro mladé zemědělce či podpora citlivých sektorů a dále je možné formou JŽ podat žádost o plošné platby v rámci Programu rozvoje venkova, kam jsou zařazena Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření, navazující Ekologické zemědělství, podpora ANC a také platby na zvířata - podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.   I v roce 2020 přinese Jednotná žádost několik změn, které jsou uvedeny v Příručkách pro žadatele, výše uvedených prezentacích a videomanuálech. Mezi nejpodstatnější patří ukončení příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ a možnost vstupu do navazujících zkrácených závazků.   
Vzhledem k ukončování programového období 2014-2020 není od roku 2020 umožněno uzavírání nových pětiletých závazků v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Výjimkou je podopatření Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku, do kterých lze vstoupit i v roce 2020.   
V roce 2020 je umožněn vstup do navazujícího zkráceného dvouletého závazku. Tyto závazky lze uzavírat v souladu s nařízením vlády č. 330/2020 Sb. o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření a nařízením vlády č. 331/2020 o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.   Žádosti o zařazení do dvouletých navazujících závazků je možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., resp. č. 76/2015 Sb. Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS.
 
 
Kontakt: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
 
  Další změnou je to, že u žádostí podávaných na plochu se na základě ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 809/2014 vztahuje na všechny příjemce dotace povinnost podat žádost prostřednictvím geoprostorového formuláře. Toto lze učinit prostřednictvím vytvoření datové sady v LPIS a vygenerování formuláře na Portálu farmáře a to buď samostatně nebo za pomoci pracovníka OPŽL.   Z objemu vyplácených finančních prostředků SZIF připadá největší podíl právě na Jednotné žádosti. Vloni si zažádalo 30 219 žadatelů, kteří k dnešnímu dni obdrželi téměř 29 miliard korun. Výplaty probíhají standardně podle harmonogramu. Předpokládáme, že administrace letošních žádostí bude probíhat stejně dobře jako u těch loňských.   Kontakty na jednotlivá pracoviště, pracovníky OPŽL a aktuální úřední hodiny jsou uvedeny na webových stánkách www.szif.cz. Ke stažení je zde také příručka Nastavení notifikačních e-mailů SZIF. V případě zájmu o podrobnější informace, se mohou žadatelé obrátit na naši infolinku, a to prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz. 
 
 
Lenka Rezková tisková mluvčí SZIF
 
 
Příloha: 
 
Nejčastější dotazy – Doručování dokumentů přes Portál farmáře
 
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.