Společnost PGRLF, a. s., otvírá po novém roce program Finanční podpora pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., zahájí od 1. ledna 2024 do 31. října 2024 další kolo příjmu žádostí do programu Finanční pojištění.

Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.

Konkrétně u programu Finanční podpora pojištění se poskytuje finanční podpora na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojištění u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat. Přičemž maximální výše podpory může v případě pojištění speciálních plodin činit od 35 % do 60 %, u ostatních plodin od 10 % do 50 % a u hospodářských zvířat od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění.

Žádost se podává spolu s čestným prohlášením pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.czV případě žádosti o poskytnutí podpory pro pojištění ostatních plodin, speciálních plodin a pojištění hospodářských zvířat žadatel podává jedinou žádost souhrnně.

PGRLF poskytuje podporu pojištění žadateli, který si sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má PGRLF uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Aktuální seznam spolupracujících pojišťoven je žadatelům k dispozici na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.

Klienty v tomto ohledu upozorňujeme, že pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti.

Samotné potvrzení o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok v listinné podobě a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.) je žadatel povinen doložit nejpozději do 31. 10. příslušného roku.

V případech, kdy na sebe pojišťovna na základě Smlouvy o spolupráci převezme povinnost dokládat Potvrzení o výši zaplaceného pojistného na příslušný rok, žadatel není povinen toto potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného předkládat. Pojišťovna je v takových případech povinna PGRLF reportovat údaje o předepsaném a zaplaceném pojistném žadatelem na příslušný rok v elektronické podobě a v termínech dle smlouvy o spolupráci. V případě, že pojišťovna nesplní povinnost předložit ve stanoveném termínu údaje o předepsaném a zaplaceném pojistném, je PGRLF oprávněn žadatele písemně vyzvat k předložení potvrzení o výši zaplaceného pojistného na příslušný rok v listinné podobě a k předložení dokladů prokazující úhradu pojistného. Žadatel je povinen potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok ve stanovené lhůtě PGRLF předložit.

Více informací o programech podpor společnosti PGRLF, a. s., naleznou klienti na webových stránkách www.pgrlf.cz, a to včetně instruktážního videa „Podpora pojištění: Jak podat žádost