Souběh ekologického a konvenčního zemědělství

Souběh ekologického zemědělství a konvenčního hospodaření je jednou z hojně diskutovaných oblastí pravidel budoucí Společné zemědělské politiky. Velká část zemědělské veřejnosti po umožnění souběhu volá, neboť by tím zemědělci mohli lépe a jednodušeji splnit cíle evropských strategií, které dávají na ekologické hospodaření velký důraz. Evropské právo souběh umožňuje a Česká republika proto připravuje podmínky pro realizaci. Předkládáme vám návrhy MZe, které byly předmětem jednání nedávné pracovní skupiny.

Podmínky pro souběh ekologické a konvenční produkce u jednoho subjektu jsou stanoveny v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Toto nařízení stanovuje podmínky souběhu u rostlinné produkce a trvalých kultur, souběhu u živočišné produkce, souběhu u akvakultury a pastvy konvenčních zvířat na EZ plochách a pastvy společných prostor. Základní podmínkou je, že podnik musí být rozdělen na jasně a účinně oddělené ekologické produkční jednotky, produkční jednotky v přechodném období a konvenční produkční jednotky. Co to v praxi znamená?

Živočišná výroba

Pravidla souběhu u živočišné produkce hovoří o tom, že se musí jednat o rozdílné živočišné druhy. Podle aktuální pozice MZe to znamená, že například nelze na farmě chovat zároveň masný skot v ekologii a mléčný skot v konvenci. Pastva konvenčních zvířat na EZ pozemcích může probíhat, pokud jsou tato zvířata chována environmentálně šetrným způsobem (současná EU legislativa - článek 23, 25, 28, 30, 31 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013). Nesmí se však na pastvině vyskytovat společně s ekologickými zvířaty.

Ekologicky chovaná zvířata se mohou pást na společných pozemcích, pokud:

- pozemky nebyly nejméně tři roky ošetřovány produkty či látkami, které nejsou povolené pro použití v ekologické produkci
- chov všech konvenčních zvířat, která se pasou na společných pozemcích, probíhá environmentálně šetrným způsobem
- produkty z ekologických zvířat, vyprodukované během pastvy na společných pozemcích, nejsou považovány za ekologické, pokud nelze doložit náležité oddělení od konvenčně chovaných zvířat.

Ekologická zvířata se smějí během přehánění pást na pozemcích, které nejsou obhospodařovány ekologicky, musí však být oddělena od ostatních zvířat. Příjem jiného než ekologického krmiva v podobě travin a jiné vegetace, kterou zvířata spásají, je povolen jen za těšchto podmínek:
- po dobu maximálně 35 dní zahrnujících cesty do cílové oblasti i zpět, nebo
- pro maximálně 10 % z celkové roční krmné dávky vypočítané jako procentní podíl sušiny v krmivu zemědělského původu

Rostlinná výroba

V případě pravidel u souběhu u rostlinné produkce se musí jednat o snadno odlišitelné odrůdy. Snadno odlišitelné odrůdy jsou např. pšenice špalda a pšenice setá, červené a bílé zelí, jasně odlišitelné odrůdy ovoce, hroznového vína, chmele, zeleniny atd. U víceletých plodin (nad 3 roky pěstování) se nemusí jednat o snadno odlišitelné odrůdy, pokud je-li podnik v plánu přechodu na EZ, který dokončí nejdéle do 5 let.

Aktuální návrh MZe definuje podmínky souběhu pěstování víceletých plodin následovně:

- zemědělec oznámí začátek sklizně každého z dotčených produktů příslušné kontrolní organizaci nejméně 48 hodin předem;
- po skončení sklizně zemědělec informuje příslušnou kontrolní organizaci o přesném množství sklizeném z dotčených jednotek a o opatřeních učiněných k oddělení produktů;
- kontrolní organizace po zahájení plánu přechodu každoročně potvrzují plán přechodu a opatření k zajištění účinného a jasného oddělení.