Snižování emisí metanu v zemědělství

Snižování emisí metanu v zemědělství

Snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství. To jeden z cílů, který si dala Evropská komise a tyto plány vtělila mj. do zelené dohody (green deal) a dalších strategických materiálů. Úsilí členských států se nemá zaměřovat jen na emise uhlíku, ale také metan. Za klíčové opatření k jejich snížení považuje EK řízenou výrobu bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů a zemědělských zbytků, hnoje a kejdy. Další možností vidí EK ve změnách krmení (novel feeding concepts), šlechtění (zvýšení užitkovosti, plodnosti, zdraví zvířat aj.) a animal welfare. K vyhodnocení přínosnosti jednotlivých opatření však zatím chybí potřebná data.


K jejich získání bude nutné zavést zpřesňování měření emisí metanu na úrovni jednotlivých zemědělců. To bude vyžadovat výzkum a vývoj poradenských a informačních systémů, které sběr dat od jednotlivých chovatelů umožní. Emise metanu jsou totiž ve všech sektorech fugitivní (tzn. nelze je přímo měřit) a jsou kvantifikovány nepřímo, zpravidla výpočtem na základě emisních faktorů.

Emise metanu v EU ze zemědělství poklesly od roku 1990 o 22 % zejména vlivem poklesu počtů hospodářských zvířat, ačkoliv v posledních 5 letech počty zvířat v EU opět mírně rostou. EK se odvolává na Strategii od zemědělce ke spotřebiteli a zdůrazňuje potřebu holistického přístupu. Uvádí příklad, že pastevní chovy zvířat mohou mít sice vyšší emise metanu než uzavřené chovy, ale spotřebují méně energie a tím i emisí CO2 a navíc přispívají k zachování biodiverzity. Dále uvádí, že snížení emisí metanu lze dosáhnout změnou systému kejdového hospodářství (from wet to dry manure).

Návrhy EK

EK avizuje, že do konce roku 2021 chce ve spolupráci s odborníky z členských států zpracovat přehled osvědčených i inovativních technik chovu a výživy hospodářských zvířat snižujících emise metanu. Dále chce EK tuto agendu prosazovat v rámci strategického plánu výzkumného programu Horizon Europe na období 2021-2024. Od roku 2025 plánuje EK v rámci programu EU na pozorování Země „Copernicus“ spuštění mise Copernicus CO2 Monitoring (CO2M), která prostřednictvím tří satelitů bude schopna měřit zdroje emisí i globální atmosférický metan. EK hodlá posoudit regulaci emisí metanu prostřednictvím směrnice o průmyslových emisích a Evropského registru znečišťování. EK také chce dále diskutovat možnost stanovení emisního stropu pro metan ve směrnici o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. Aby EK podpořila monitoring emisí metanu ze zemědělství, přijde do roku 2022 s šablonou digitálního navigátoru uhlíku. Tím chce EK zlepšit sběr údajů o chovu hospodářských zvířat, charakteristice krmiv a statkových hnojiv a nakládání s nimi na úrovni zemědělských podniků. Také se tím podle EK zlepší povědomí zemědělců o emisích skleníkových plynů a účincích zmírňujících technologií na jejich podniky.

Expertní skupina

S cílem zajistit koordinovaný přístup napříč všemi státy Evropské unie, ustanovila Evropská komise expertní skupinu, která se bude této otázce věnovat a jejíž založení vyplývá z tzv. metanové strategie (ke stažení zde). Ta obsahuje návrhy opatření pro snížení emisí metanu v rámci splnění závazného klimatického cíle EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 55% oproti úrovni z roku 1990. Emise metanu pocházejí ze sektoru energetiky a průmyslu, těžby a přepravy paliv (uhlí, ropy, zemního plynu), skládkování odpadů a zemědělství.

V rámci expertní skupiny k otázkám zaměřeným na další postup při snižování emisí metanu v oblasti zemědělství, odeslala EK na Ministerstvo zemědělství (MZe) sérii dotazů týkající se návrhů jak ke snižování produkce metanu v rámci zemědělství přistoupit.