Sazby podpor pro rok 2022

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil pro rok 2022 sazby plateb na plochu (SAPS), pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - tzv. citlivé komodity, mezi které patří také telata masného typu. Sazba na masná telata meziročně nepatrně klesla, její výše pro letošní rok je na úrovni 3.123,92 Kč/tele. Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) je rovněž nižší, o zhruba 120 korun - letos bude činit 3.213,91 Kč/ha.

Sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 1.767,75 Kč/ha. Stejně jako v předchozích letech chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která tvoří 50% částku ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok je 1 606,95 Kč/ha.

Také v tomto roce budou vypláceny zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb budou žadatelům vypláceny již začátkem listopadu 2022.

Sazby přímých plateb v roce 2022:

• VCS - Škrobové brambory: 14 360,56 Kč/ha
• VCS - Chmel: 14 789,21 Kč/ha
• VCS - Ovoce velmi vysoká pracnost: 11 063,93 Kč/ha
• VCS - Ovoce vysoká pracnost: 7 658,06 Kč/ha
• VCS - Zelenina velmi vysoká pracnost: 9 783,68 Kč/ha
• VCS - Zelenina vysoká pracnost: 3 580,07 Kč/ha
• VCS - Konzumní brambory: 4 441,69 Kč/ha
• VCS - Cukrová řepa: 6 924,18 Kč/ha
• VCS - Bílkovinné plodiny: 1 778,18 Kč/ha (vloni: 1 858,56 Kč/ha)
• VCS - Masná telata: 7 809,80 Kč/VDJ tj. 3 123,92 Kč/tele (vloni 3 191,81 Kč/tele)
• VCS - Dojnice: 3 541,83 Kč/VDJ (vloni: 3 659,99/VDJ)
• VCS - Ovce a kozy: 4 082,98 Kč/VDJ (vloni: 4 204,17 Kč/VDJ)

Výše přímých plateb jsou přepočteny dle kurzu Evropské centrální banky ke dni 30. září 2022, tedy 24,549 Kč/euro. Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní zemědělský intervenční fond.

Evropské platby pak z národních zdrojů ještě doplní přechodné vnitrostátní podpory (PVP) poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. PVP jsou vypláceny pouze těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána platba SAPS. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny v listopadu 2022.

Vývoj VCS sazeb na masné tele v jednotlivých letech:

• 2022: 3.123,92 Kč/tele
• 2021: 3.191,81 Kč/tele
• 2020: 3.540,96 Kč/tele
• 2019: 3.233,60 Kč/tele
• 2018: 3.475,60 Kč/tele
• 2017: 3.424,10 Kč/tele
• 2016: 3.725,20 Kč/tele
• 2015: 4.000,71 Kč/tele
• 2014: 3.042,87 Kč/tele
• 2013: 2.329,90 Kč/tele
• 2012: 1.629,70 Kč/tele

******************************************************************************

Greening (tzv. ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd. Platba je hrazená z rozpočtu EU.

VCS (dobrovolná podpora vázaná na produkci) je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Zároveň může být vyplácena pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce. Platba je hrazená z rozpočtu EU.

VDJ (velká dobytčí jednotka) slouží pro účely dotací k vyčíslení finanční podpory na tuto jednotku či výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat. Pro názornost: 1 VDJ = 1 kráva starší 2 let nebo přibližně 7 ks ovcí či koz.