Produkty a látky povolené pro použití v ekologické produkci

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165

Datum: 
25. Červenec 2021

kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2022.
Ustanovení čl. 5 odst. 1, 2 a 3 a článku 7 se však použijí ode dne 1. ledna 2024.