Připravený zemědělec

Připravený zemědělec

 

 1. Má dokončené a účinné uživatelské změny na dílech půdních bloků (DPB) v evidenci půdy (LPIS)

 

 1. Připravené DPB a trvalé objekty v LPIS pro dotace:

 

 1. EFA úhor - musí být na DPB v LPIS kultura úhor (U) minimálně od 1. 1. 2021
 2. žadatelé EZ mající v LPIS DPB s kulturou „jiná trvalá kultura“ (J) musí mít zároveň vymezen EVP typu krajinotvorný sad
 3. žadatel AEKO/NAEKO – ošetřování travních porostů v ZCHÚ – vyřešené kolize v Enviro vrstvě, případně DPB rozděleny dle envirovrstvy
 4. žadatel AEKO/NAEKO ošetřování travních porostů má DPB v kultuře trvalý travní porost (T) nikoliv travní porost (G)

 

 1. Nahlášené změny v ústřední evidenci (u skotu, ovcí a koz)
 • včasné hlášení narození masných telat, změny, převody
 • vyřešená nepárová hlášení podporovaných zvířat
 • doplněné původy masných telat (registr otce)

 

Nutno vědět při vlastní tvorbě žádosti, případně mít připravené:

 1. Vlastní údaje:

a)        především telefonní číslo - nejlépe mobil:

b)        číslo účtu

c)         doplňuje se i e-mail – je nutné aktualizovat!

 

 1. Vztahuje se na mě diverzifikace?
 1. mám méně než 10 ha orné půdy - nevztahuje
 2. mám více než 10 ha orné půdy -  vztahuje:  potřebuji 2 plodiny – nutný seznam s osevním postupem, kde co pěstuji
 3. mám více než 30 ha orné půdy -  vztahuje  - potřebuji 3 plodiny – nutný seznam s osevním postupem, kde co pěstuji

Dále se nevztahuje*:

 • pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny, luskoviny Zahrnuje T, G, a dále na R trávy jako jílek, kostřava, srha, lipnicovité (bez obilovin), dále luskoviny (bob, hrách, jetel, lupina, vojtěška atd.)
 • plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství

Pokud mám více než 10 DPB s ornou půdou, je nutné seznam nahradit evidencí na Portálu farmáře, případně v jiné agroevidenci – exportovaný CSV soubor, ručně vytvořený CSV soubor (nejlépe předem zaslat e-mailem) !!!

Od roku 2019 je nutné u žadatelů nad 10 ha provádět zákresy všech plodin do Jednotné žádosti (Zákres plodin se týká i ekologických zemědělců)! V případě jedné plodiny na DPB bude zákres proveden automaticky. V případě více plodin je nutné předem připravit zákresy – u větších subjektů je nutné připravit zákresy na Portálu farmáře zákresem hranic zemědělských parcel. Zakreslit plochy plodin můžete např. vytvořením vnitřních erozních parcel s plodinami a buď nastavit u jednotlivých parcel viditelnost „veřejné“ nebo je překlopit do zemědělských parcel na DPB. Zemědělské parcely si Jednotná žádost načte. Ti, kdo nemají možnost vytvořit zákresy na PF, musí být připraveni a vědět, jak zákresy provést (zakreslíme my v předtiskové aplikaci), nejlépe zaslat zákresy v mapce e-mailem předem.

Pozor na plodinu na orné půdě: V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajišťujících pěstování plodin, tj. na DPB je plodina. DPB bez plodiny musí mít ke dni podání JŽ kulturu úhor. DPB je tak považován za úhor bez porostu a změna z R na U se provádí před podáním JŽ!

 1. Vztahuje se na mě „Vyhrazení plochy v ekologickém zájmu (EFA)“?
 1. mám výměru orné půdy (R+U+G) menší než 15 ha - nevztahuje
 2. mám výměru orné půdy (R+U+G) 15 ha a vícevztahujemusím vymezit alespoň 5% z této výměry jako EFA (doporučení: optimální je výměra cca 6%, je tam i rezerva na chybu výměry.  Je zbytečné uvádět 15% výměr – pozor na vydávání půdy kvůli délce plněni podmínek)

Dále se nevztahuje*:

 • pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny, luskoviny. Zahrnuje T, G, a dále na R trávy jako jílek, kostřava, srha, lipnicovité (bez obilovin), dále luskoviny (bob, hrách, jetel, lupina, vojtěška atd.)
 • plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství

 

Doporučujeme použít níže uvedené druhy EFA a vědět, na kterém DPB budou a jaké výměry, případně si připravit pracovní zákresy na Portálu farmáře

 

 • plochy s plodinami, které vážou dusík   (uvádějte DPB, kde je jistota zapojeného porostu např. starý jetel je riziko) od 2018 nepoužívat POR po celé vegetační období! (sója, hrách na zrno..!)  - koeficient 1
 • plochy s meziplodinami - koeficient 0,3
 • ochranný pás (od 2018, dřívější obdoba byly souvratě) – koeficient 1,5
 • úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu (nejpozději 1.1.2021 v LPIS) – koeficient 1
 • medonosný úhor - koeficient 1,5
 • ostatní EFA (krajinné prvky, zalesnění a RRD) nezavrhujeme, ale jsou jen okrajové

 

Odpočty ploch z JŽ: při tvorbě JŽ lze odečíst plochy v roce podání dočasně nezpůsobilé: hnojiště, stohy, výkopy pro vodu či kanalizaci, dočasné skládky dřeva či jiného materiálu, rozježděná či rozšlapaná místa při výměně sloupů, apod.

 

Musím vědět a co mít s sebou k jednotlivým opatřením, na které budu žádat:  

 1. a)  Jednotná platba na plochu (SAPS)

 „žádám“ systém zaškrtává automaticky

Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenou v LPIS (nemá platný právní důvod užívání), je nutné, aby ji do LPIS ještě před podáním žádosti dohlásil (stane se součástí dílu půdního bloku, ale bude označena jako nezpůsobilá pro platbu). Do JŽ se již nebudou zbytkové plochy uvádět. Celá výměra se započítává do základu pro výpočet 5% ploch EFA.

Doplňkové podmínky

konopí  - dokládám uznávací list o uznání osiva konopí a návěsky od obalů (byl aktualizován seznam povolených odrůd)

rychle rostoucí dřeviny (RRD) - uvádím do žádosti druhy RRD a jejich kříženců, dále kalendářní rok založení porostu a také kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo. (U některých druhů byla prodloužena maximální doba obmýtí!)

 

b)  Platba – Mladý zemědělec

 • nežádám – podávám JŽ poprvé a je mi více než 40 let, příp. jsem podnik (IČ) založil více než před 5 lety
 • žádal jsem poprvé v předchozích letech a žádám dál. Výplata dotace se již nezkracuje o počet let, které byl žadatel evidován v EZP před prvním podáním žádosti na SAPS, či Mladého zemědělce.

 

 

d)  Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening)

o    pokud žadatel žádá o SAPS, bude pole pro „greening“ automaticky zaškrtnuté

      v předtisku JŽ

 

plnění podmínek viz. tabulka

 

Výměra orné půdy

Diverzifikace

EFA

Ekologický zemědělec

ne

ne

do 10 ha

ne

ne

10 – 15 ha

2 plodiny

ne

15 – 30 ha

2 plodiny

5 % o.p.

nad 30 ha

3 plodiny

5 % o.p.

Pouze TTP nebo jiná kultura než o.p.

* viz str.2 „dále se nevztahuje“

ne

ne

 

 

 1.  Přechodné vnitrostátní podpory

 

 1. platba na zemědělskou půdu

o   nežádám

o   žádám - stav dle SAPS 2021

 

 1. platba na chov ovcí / koz 

o   nežádám

o   žádám - stav chovaných ovcí od 15.6. do 15.8.2021 -   od 2018 už nedokládáte nápočty zvířat (bude zjištěno z údajů v ÚEZ)

 

 1. platba na chov KBTPM

o   nežádám

o   žádám - stav chovaných krav od 15.6 do 15.8.2021 - od 2018 už nedokládáte nápočty zvířat (bude zjištěno z údajů v ÚEZ)

 

 1. platba na přežvýkavce

o   nežádám

o   žádám - historický počet VDJ k 31.březnu 2007 – není třeba žádný doklad

(k převodům u nových žadatelů – např. převod z otce na syna – je nutné přinést smlouvu)

 

 1. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)

 

 1. produkce brambor určených pro výrobu škrobu
  • nežádám
  • žádám - nutno doložit: smlouvu o pěstování brambor určených pro výrobu škrobu uzavřenou s výrobcem bramborového škrobu pro příslušný hospodářský rok, a to nejméně na výměru, na které jsou pěstovány brambory určené pro výrobu škrobu (kopie)

 

 1. produkce konzumních brambor
  • nežádám
  • žádám - nutno doložit: účetní doklad/y za dodanou sadbu vystavený/é v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha (kopie)
  • v případě pěstování „dotačních“ a „nedotačních“ brambor na 1 dílu PB (např. tam, kde snižujete výměru z důvodu nedostatečného množství uznané sadby) musí být hranice „dotačních“ brambor zřetelně vyznačena v terénu!

 

 1. produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností

o   nežádám

o   žádám (pozor na počet stromů, stáří sadu, součet pěstebních ploch musí být shodný s výměrou DPB)

 

 1. produkce ovocných druhů s vysokou pracností

o   nežádám

o   žádám (pozor na počet stromů a stáří sadu, součet pěstebních ploch musí být shodný s výměrou DPB)

 

 1. produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností

o   nežádám

o   žádám -  v žádosti uvést plodinu a datum výsevu či výsadby.

     Nutno doložit účetní nebo daňové doklady prokazující nákup osiva či 

sadby, (kopie), příp. formulář vypěstování vlastní sadby z nakoupeného osiva. 

K daňovým dokladům doložit soupis faktur (tabulka je k dispozici na OPŽL HK)

K žádosti je nutné doložit všechny doklady k osivu, případně sadby, a to na množství dostatečné pro splnění podmínky!

Doplnění žádosti po 17. 5. by znamenalo sankci z dotace na příslušnou plodinu.

 

 1. produkce zeleninových druhů s vysokou pracností

o   nežádám

o   žádám - v žádosti uvést plodinu a datum výsevu či výsadby

     Nutno doložit účetní nebo daňové doklady prokazující nákup osiva či  

     sadby, (kopie), příp. formulář vypěstování vlastní sadby z nakoupeného osiva

K daňovým dokladům doložit soupis faktur (tabulka je k dispozici na OPŽL HK)

K žádosti je nutné doložit všechny doklady k osivu, případně sadby, a to na množství dostatečné pro splnění podmínky!

Doplnění žádosti po 17. 5. by znamenalo sankci z dotace na příslušnou plodinu.

 

 1. produkce cukrové řepy

o   nežádám

o   žádám - nutno doložit:

1. účetní doklady (vystaveny v roce 2021 nebo 2020) prokazující nabytí osiva

         cukrové řepy v min. množství 0,8 VJ/ha (kopie),

2. smlouvu pro příslušný hospodářský rok na dodávku cukrové řepy ke  

    zpracování na cukr nebo kvasný líh, tj. smlouvu s cukrovarem či lihovarem 

    pro tento hospodářský rok (kopie)

 

 1. produkce bílkovinných plodin

o   nežádám

o   žádám -  do žádosti se vyjmenují DPB a zákres s umístěním

(V roce 2018 byla zrušena podmínka intenzity chovu hospodářských zvířat.)

               

 1. chov telete masného typu

o   nežádám

o   žádám 

Pozn.: uvádí se seznam z ÚE splňujících kritéria, doporučujeme ověřit původy telat po otci -  možné doplnit hlášením do ÚE, příp. i nahlásit datum označení.

 

 1. chov krávy chované v systému chovu s TPM (dojnice)

o   nežádám

o   žádám  (stav k 31. 3. 2021 z ÚE - pouze kráva v systému dojeném)

 

 1. chov bahnice nebo chov kozy

o   nežádám

o   žádám  

Pozn: vytváří se seznam z aktuálního stavu v ÚE, uvádí se bahnice a kozy předpoklad ve stavu od 15.5. do 11.9.neuvádět ta zvířata, u nichž vím, že se budou vyřazovat v tomto období.

 

 

 1. ANC (dříve LFA) – výplata na všechny DPB ve znevýhodněných oblastech

 

o         žádám - systém zaškrtává automaticky, pokud mám DPB ve znevýhodněné oblasti (subjekty se rozdělují na ty s převažující ŽV a na ty s RV dle intenzity ve sledovaném období).

Intenzita min. 0,3 VDJ na 1 ha z.p. každý den kontrolního období od 1. 6. do

30. 9.2021 + průměr za rok 2020

 

 1. Agroenvironmentálně-klimatická opatření AEKO

Od roku 2020 již nevznikají nové pětileté závazky AEKO a EZ. Navyšovat nad kvótu 35% v rámci stávajícího závazku tedy nelze. V letošním roce už neplatí výjimka pro podopatření Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku v rámci AEKO (nový závazek už nelze uzavřít).

Závazky AEKO/EZ v pátém roce:

 • Lze navyšovat prakticky neomezeně, ovšem pouze výměru již zařazených DPB
 • Nové DPB zařadit nelze. Nově nabytý DPB bude možné zařadit do navazujícího jednoletého závazku, pokud bude mít příznak vhodnosti pro tyto závazky a vyhoví ostatním podmínkám pro zařazení

 

Kvóty pro navýšení a snížení v navazujících dvouletých/jednoletých závazcích:

Navýšení – neomezeně, ovšem pouze DPB s příznakem vhodnosti pro zařazení

Snížení – 10% výměry zařazené v prvním roce navazujícího závazku

 

NOVĚ tedy 3 varianty zařazení:

 • Pokračující pětiletý závazek z let 2017, 2018 a 2019
 • Pokračující navazující dvouletý závazek uzavřený v roce 2020 (bylo možné zařadit pouze DPB, jejichž převážná část byla k 31.12.2019 v AEKO zařazena)
 • Nový navazující jednoletý závazek (lze zařadit pouze DPB, jejichž převážná část byla k 31.12.2020 v AEKO zařazena s výjimkou Zatravňování, které v roce 2021 již nelze)

Je možný souběh běžícího pětiletého závazku a nově uzavřeného závazku i v rámci jednoho opatření (např. jsem ve 4. roce závazku, nestačí mi kvóta pro navýšení k dozařazení nově získaného pozemku s příznakem vhodnosti pro zařazení, uzavřu na tento pozemek nový, navazující, závazek).

 

 1. integrovaná produkce ovoce

o   nežádám

o   žádám  

a)  budu vstupovat do navazujícího 1letého závazku

b)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

Pozn: dotace možno uplatnit jen na DPB s podporovaným druhem ovoce

 

 1. integrovaná produkce zeleniny

o   nežádám

o   žádám 

a)  budu vstupovat do navazujícího 1letého závazku

b)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

     Pozn: v případě pěst. zeleniny na části DPB je nutné včas rozdělit DPB v LPIS

 

 1. integrovaná produkce jahod

o   nežádám

o   žádám

a)  budu vstupovat do navazujícího 1letého závazku

b)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

 

 1. ošetřování travních porostů (OTP)

o   nežádám

o   žádám 

a)  budu vstupovat do navazujícího 1letého závazku

b)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

     (v obou případech vyřešit v ZCHÚ envirovrstvu tam, kde na DPB proběhla změna!!)

 

Pozor na max. intenzitu 1,15 VDJ pasenými zvířaty na DPB pod závazkem (počítá se výměra v OTP + zatravňování od 2.roku) – může být problém – uvádí se stáj (CZ), kde jsou zvířata, která nepasu. Nemám stáj pasenou a nepasenou = nutno vytvořit v IZR, do žádosti se uvádí číslo stáje.

Sleduje se i intenzita min. 0,3VDJ /ha TTP v LPIS a max. 1,5 VDJ/ha z.p. v LPIS

 

 

 1. zatravňování orné půdy (případně zatravnění drah soustředěného odtoku)

o   nežádám

o   žádám

a)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

b) původní závazek zatravnění skončil k 31.12.2020 = je možné s DPB (G a T) vstoupit

    do nového navazujícího závazku Údržba zatravněných dílů půdních bloků

 

 1. biopásy

o   nežádám

o   žádám  - zařazují se DPB s výměrou biopásu, do dotace se kreslí místo pásu a typ

a)   budu vstupovat do navazujícího 1letého závazku - zařazují se DPB s výměrou, do

      žádosti se kreslí umístění – letos nelze zařadit nektarodárný biopás!

      b)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

 

 

 1. ochrana čejky chocholaté

o   nežádám

o   žádám – uplatňuje se pouze na celém DPB - nutno rozdělit dle ENVIRO v LPIS

           a)  budu vstupovat do navazujícího 1letého závazku

b)  jsem už zařazen v závazku z předchozích let

 

   

 

 1. Ekologické zemědělství