přehled dotačních příležitostí od ARR z Libereckého kraje

 V případě zájmu a pomoci, kontaktujte paní Mareškovou. 
Připomínám, že dnes končí registrace pro zítřejší výroční setkání v rámci kampaně Libereckého kraje - https://mailchi.mp/598d953af7be/libereck-kraj-sob-novinky-10337738?e=834062659b
 

 

po nějaké době opět zasílám informace o možnostech získání finančních prostředků pro vaše podnikání. V novém roce můžete získat finance na digitální audit, zavádění pokročilých technologií v podniku, vývoj/inovaci produktu apod. Dále lze získat finance na služby kreativců (webové stránky, grafika, marketing,…) či na inovaci designu produktového portfolia.

Jednotlivé výzvy jsou níže rozdělené dle kategorií na kreativní průmysl, digitalizaci, výzkum, vývoj, inovace a energie.

 

 1. Kreativní vouchery
 2. Výzva Design credit
 3. pro malé a stření podniky v oblasti průmyslové nebo řemeslné výroby a produktové designéry na re/design nového nebo stávajícího výrobku, výrobkové řady, setu ve spolupráci s designérem z databáze https://www.designers-database.eu/
 4. míra dotace 85% , 50-200tis. Kč bez DPH
 5. počet žádostí na žadatele není omezen, ale vždy se musí jednat o unikátní autorské dílo v designu výrobku/kolekce
 6. výzva je otevřená do 31.7.2023 s realizací do konce září
 7. v případě, že jste designérem, který by se chtěl do databáze zapsat, aby bylo možné využívat vaše služby, návod naleznete zde

 

 • Výzva Kreativní vouchery
 • pro malé a střední podniky na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby (interiérový a produktový design, marketing, foto, PR, design thinking, design služeb, webdesign, video, zvuk, grafický design, copywriting, řemesla a informační a komunikační technologie,…), tito musí být zapsáni v databázi kreativců https://www.kreativnicesko.cz/
 • míra dotace 85% , 50-200tis. Kč bez DPH
 • maximální počet žádostí 1/rok
 • výzva bude otevřená v 1.Q 2023

 

 

 1. Digitalizace
 2. Czech Rise Up 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků
 3. pro malé a střední podniky na nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace – digitální audit (identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniků)
 4. míra dotace 85%, min. 50 tis. Kč do max. 200 tis. EUR (do výše de minimis)
 5. výzva je otevřená do 31.3.2023 s realizací do konce září
 6. V případě, že byste chtěli této možnosti využít, neváhejte se obrátit na služby digitálního inovačního hubu DIH Northeast, na jehož služby lze tyto finanční prostředky využít

 

 

V průběhu prvního kvartálu 2023 očekáváme také vyhlášení výzvy Virtuální podnik, kde podniky všech velikostí budou moci získat až 40% na investice do nevýrobních technologií, které povedou k posunu v digitalizaci společnosti, především tedy na nákup softwaru a hardwaru. O jeho spuštění vás budeme informovat.

 

 

 1. Výzkum, vývoj, inovace
 2. Inovační vouchery
 3. pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.)
 4. míra dotace 50% při výši způsobilých výdajů 250 tis. -1 mil. Kč, nebo míra dotace 75% při výši způsobilých výdajů 50 tis. - 375 tis. Kč
 5. výzva bude otevřená od 1.2.2023 do 1.2.2024
 6. I s těmito službami vám může pomoci DIH Northeast

 

 • Partnerství znalostního transferu
 • podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí (za účasti absolventa magisterského či doktorského studia), souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup
 • absolvent (max 6let po studiu) je ve firmě zaměstnán po dobu trvání projektu a pod dohledem akademika se přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze Znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku, je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka
 • způsobilé výdaje: pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, osobní náklady, cestovné, materiál; pro Znalostní organizaci: osobní náklady, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • míra dotace 70% pro podnik, 85% pro výzkumnou organizaci, 1 mil.-8 mil. Kč
 • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

a) zavádění pokročilých technologií v podniku;

b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;

c) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

 • výzva bude otevřená od 23.1.2023 do 28.4.2023

 

 • Technologické platformy
 • pro podniky všech velikostí: podpora technologických platforem složených z veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
 • podporovány jsou koordinační činnosti platformy při vytváření a implementaci strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu (tvorba Akčního plánu), navázání spolupráce s evropskými technologickými platformami, koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů. Dále jsou podporovány aktivity na zlepšení inovačního prostředí, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů, aktualizace strategických dokumentů aj.
 • způsobilé náklady: osobní náklady, náklady pro realizaci projektu: hardware, software; služby poradců, expertů, studie; semináře, konference; marketing a propagace; nájem; dodatečné režijní náklady (15% z osobních nákladů)
 • míra podpory 75%, 0,5-5 mil. Kč
 • výzva bude otevřená od 23.1.2023 do 14.4.2023

 

V první polovině roku očekáváme taktéž vyhlášení oblíbené výzvy TREND, kde podniky mohou získat až 70% na úhradu provozních nákladů (mzdy, náklady na subdodávky,..) špičkového výzkumu a vývoje a jehož velkou výhodou je financování předem.

Dalším očekávaným programem je Country for the Future - Inovace do praxe, kde lze získat 50% na provozní náklady, nástroje a vybavení, patenty, licence, materiál související s inovací produktu, procesu či organizační inovací.

 

 

 1. Energie
 2. Úspory energie
 3. pro podniky všech velikostí na investice do snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (zateplení plášťů budov, modernizace a obnova energetických rozvodů, pořízení obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny),využití odpadní energie, efektivnější osvětlení, vegetační střechy,….).
 4. z výzvy NELZE pořídit např. pouze fotovoltaickou elektrárnu, ale ta musí být součástí nějakého komplexního řešení = veškeré provedené změny musí vést k celkovým úsporám energií. Pokud se tedy např. prokáže, že výměnou zdrojů vytápění, výrobní technologie, zateplením, instalací FVE,…. dojde k úsporám, je možné tyto náklady zahrnout do způsobilých výdajů (pro posouzení vhodnosti plánovaného opatření je na začátku procesu nejlepší záměr komunikovat s energetickým specialistou/auditorem).
 5. míra podpory 35-65% dle velikosti podniku, 0,5-200 mil. Kč
 6. výzva je otevřená do 30.11.2023

 

 • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny
 • pro podniky všech velikostí na výstavbu větrných elektráren (náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb. Využít ji ale můžete i na pokrytí vedlejších rozpočtových nákladů, nákup strojů a zařízení včetně řídícího HW a SW)

Ø  míra podpory 50-80%, 0,5 mil. Kč-15 mil. EUR

 • výzva je otevřená do 1.2.2024

 

 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
 • Pro kraje, obce, státní podniky, příspěvkové organizace, nadace, školy,… na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE; instalaci solárně – termických systémů, instalaci fotovoltaických systémů, rekonstrukci, či výměnu stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy; zavedení energetického managementu apod.
 • míra dotace až 90%
 • výzva je otevřená do 31.5.2023

 

 

V případě vašeho zájmu, podání bližších informací o vyhlášených či připravovaných výzvách či případnou konzultaci vašeho záměru, nás neváhejte kontaktovat.  Popřípadě můžete využít bezplatné služby Dotační ambulance Agentury regionálního rozvoje.

 

S přátelským pozdravem,

Petra Hartmanová

 

Hezký den,

 

 

Ing. Pavlína Marešková

RIS3 developer/Projektová manžerka

Smart akcelerator III Libereckého kraje

-----------------------------------------------------------------------

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

Tel.: +420 603 293 120

e-mail:

www.arr-nisa.cz