Povinnost provozovatelů zabývajících se zemědělskou prvovýrobou

Základní povinností provozovatele zabývajícího se zemědělskou prvovýrobou a souvisejících postupů produktů rostlinného původu vůči SZPI je splnění oznamovací povinnosti o zahájení/ukončení  výkonu předmětu činnosti ve smyslu článku 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v platném znění a § 3 odst. 1 písm. i) zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovací povinnost se vztahuje na všechny prvovýrobce, kteří vyrábějí zemědělské výrobky/potraviny jako jsou např. obiloviny, olejnatá semena, brambory, luštěniny, cukrová řepa, chmel, ovoce a zelenina, koření, byliny, u kterých se předpokládá, že budou nebo jsou učeny k lidské konzumaci.

Oznamovací povinnost prvovýrobce splní tím, že vyplněný registrační formulář „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti" zašle územně příslušnému inspektorátu SZPI v místě sídla provozovatele.

Dále musí provozovatel zajistit, že jím vyprodukované rostlinné produkty, které jsou určené pro lidskou spotřebu, musí odpovídat požadavku uvedenému v článku 14 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, musí být bezpečné.   

U zemědělských výrobků (potravin) uváděných na trh není přípustné překročení maximálních limitů pro kontaminující látky (např. mykotoxiny, dusičnany) stanovených nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, maximálních reziduálních limitů pro rezidua pesticidů stanovených nařízením EP a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného
a živočišného původu a mikrobiologických kritérií stanovených nařízením Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

Každý provozovatel zabývající se zemědělskou prvovýrobou musí dle článku 18 nařízení EP a Rady č. 178/2002 zajistit sledovatelnost. Způsob provedení není žádným právním předpisem daný a každý provozovatel si ho musí nastavit sám.

Kromě výše uvedených povinností je provozovatel zabývající se zemědělskou prvovýrobou povinen splnit hygienické požadavky pro prvovýrobu a související postupy. Legislativní normou, která stanoví  obecná pravidla pro hygienu potravin je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin. Příloha I, část A nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecné hygienické požadavky pro prvovýrobu a související postupy. 

Pro naplnění požadavků uvedených v nařízení č. 852/2004 byly zpracovány Evropskou komisí pokyny – Oznámení Komise o pokynech pro řešení mikrobiologických rizik u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě prostřednictvím správné hygieny (2017/C 163/01), které mají poskytnout pěstitelům vodítko, jak čelit mikrobiologickým rizikům pro bezpečnost potravin uplatňováním správné zemědělské praxe a správné hygienické praxe v prvovýrobě (tj. při pěstování, sklizni a po sklizni) čerstvého ovoce a zeleniny. Oznámení je dostupné na webu EUR-Lex:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0523(03)&from=CS

Používání těchto pokynů je pro provozovatele zabývajících se zemědělskou prvovýrobou dobrovolné, nicméně pokyny stanoví, jakým způsobem uplatňovat obecné hygienické požadavky
v případě čerstvého ovoce a zeleniny.

Zásady pro správnou hygienickou praxi jsou stanoveny rovněž nelegislativní normou, kterou je Kodex Alimentarius.

https://www.codexalimentarius.org/standards/list-standards/en/?no_cache=1?provide=standards&orderField=ccshort&sort=asc&num1

Obecné principy hygieny potravin jsou uvedeny v Codexu Alimentarius – Code of  Practice – General Principle of  Food  Hygiene  CAC/RCP 1 – 1969, Rev. 4 – 2003 (anglicky).

CAC/RCP 53-2003 Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables - Kodex hygienické praxe pro čerstvé ovoce a zeleninu (anglicky).

CAC/RCP 51-2003 Code of Practice for the Prevention and Reduction of Mycotoxin Contamination in Cereals - Kodex praxe pro prevenci a snižování kontaminace obilovin mykotoxiny (anglicky).

CAC/GL 79-2012 Guidelines on the Application of General Principles of Food Hygiene to the Control of Viruses in Food - Pokyny k uplatňování obecných zásad hygieny potravin na kontrolu virů v potravinách (anglicky).

CAC/RCP 42-1995 Code of Hygienic Practice for Spices and Dried Aromatic Herbs - Kodex hygienické praxe pro koření a sušené aromatické byliny (anglicky).