Novela zákona o hnojivech - nové povinnosti i pro malé zemědělce

Na základě novely 299/2021 Sb. zákona o hnojivech se nově zavádí:

  1. Povinnost vést evidenci o výnosech hlavních a vedlejších produktech s výjimkou travních porostů – s účinností od 1.1.2022. To platí pro všechny zemědělce bez rozdílu, na jaké výměře hospodaří. Poměr mezi výnosem hlavního a vedlejšího produktu stanoví vyhláška 377/2013 v příloze č.6. Vedlejší produkt tedy není nutné vážit a lze využít koeficientu z této přílohy.
  2. Povinnost vést evidenci o použitých hnojivech v elektronické formě – s účinností od 1.1. 2022. Tato povinnost platí pro zemědělce, kteří hospodaří na výměře větší než 20 ha. Výčet všech povinných údajů, které je nutné evidovat, stanoví vyhl. 377/2013 v příloze č. 2.
  3. Povinnost předání elektronické evidence ústavu do konce ledna za předešlý kalendářní rok. První evidence by tedy měla být zaslána do 31.1.2023 za kalendářní rok 2022. Toto platí pro zemědělce, kteří hospodaří na výměře větší než 20 ha. Data musí být předány ve struktuře, kterou stanoví vyhláška 377/2013 v příloze č. 7. Pro tento účel bude vytvořeno uložiště dat. Podrobnější informace k tomuto uložišti a k zasílání datových sad budou zveřejněny MZe v průběhu příštího roku.

(7) Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o

a) hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy,

b) upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a

c) výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.*)

Tato evidence se vede o množství, druhu a době jejich použití podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů.

(8) Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci podle odstavce 7 v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu.*)

(9) Záznam o použití hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu, substrátu, upraveného kalu nebo sedimentu musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho použití.

Celkový přehled novelizace předpisů o hnojivech naleznete zde:

https://www.vurv.cz/2021/10/24/novela-zakona-o-hnojivech/