NOVÉ PODMÍNKY NS V LPIS

Začátkem října bylo dokončeno zapracování nových podmínek nitrátové směrnice (NS) v ČR do LPIS, a to jak na úrovni dílů půdních bloků (DPB), zemědělských parcel, tak i v mapě. Změny přináší novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, vydaná pod č. 277/2020 Sb. (platné znění). Účinnost změn je od 1. července 2020

Doporučujeme si nejprve na Portálu farmáře zkontrolovat, jestli nedošlo ke změnám v zařazení DPB v rámci zranitelných oblastí, dále jen ZOD (60 k.ú. přidaných do ZOD, 45 k.ú. vyřazených ze ZOD). Změny mohou rovněž nastat u některých DPB na hranici k.ú. v ZOD a mimo ZOD, neboť se změnil způsob jejich zařazení (místo převažujícího zařazení rozhodují 2 ha v ZOD). Dále upozorňujeme, že charakteristiky NS (klimatické regiony, aplikační pásma, výnosové hladiny atd.) jsou nově k dispozici i pro DPB mimo ZOD, neboť plnění určitých opatření vycházejících z NS tam může být vyžadováno z titulu jiných předpisů (dotace, režim konkrétního ochranného pásma vodního zdroje, …). Pro ostatní uživatele mimo ZOD nejsou požadavky NS závazné, ale samozřejmě se jimi mohou také řídit, za účelem snížení ztrát dusíku
 
Podrobnosti naleznete zde
 
Nejprve doporučujeme zkontrolovat, zda se nové vymezení zranitelných oblastí promítlo do Vašeho zemědělského závodu. Na dílech půdních bloků (DPB) v nově zařazených katastrálních územích se od 1. 7. 2020 musí dodržovat pravidla akčního programu. Naopak, pokud se některé DPB nacházejí v katastrálních územích ze ZOD vyřazených, opatření akčního programu se již dodržovat nemusí. Ale doporučujeme tato pravidla dodržovat i dále, vzhledem k nové povinnosti bilancování dusíku. Bilance se totiž počítá na úrovni celého závodu, bez ohledu na to, jakou částí výměry se nachází v ZOD. U některých DPB, přes které vede hranice katastrálních území v ZOD a mimo ZOD, mohlo dojít ke změně zařazení do zranitelných oblastí. Změnilo se totiž kritérium pro jejich zařazení. Místo převažující výměry o zařazení nyní rozhoduje část výměry větší než 2 ha ve zranitelné oblasti. Textové údaje i mapové vrstvy o podmínkách nitrátové směrnice jsou k dispozici i pro DPB mimo ZOD, neboť plnění určitých opatření NS tam může být vyžadováno z titulu jiných předpisů (dotace, režim konkrétního ochranného pásma vodního zdroje, …). Pro ostatní uživatele nejsou požadavky NS závazné, ale samozřejmě se jimi mohou také řídit, za účelem snížení ztrát dusíku…