Návrh změny zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. května 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které nabývá účinností od 1. 1. 2021.

Přijetí tohoto nařízení vyvolalo potřebu úpravy některých ustanovení zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem návrhu změny tohoto zákona je jednak adaptace na toto nařízení, ale také adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

V rámci adaptace na výše uvedené předpisy EU návrh obsahuje například:

  • vytvoření elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat, přičemž bude využit stávající systém – Registr ekologických podnikatelů,
  • úpravu okruhu subjektů, majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství, přičemž touto úpravou má dojít k zakotvení povinnosti registrace subjektů jako jsou např.
    e-shopy,
  • úpravu délky platnosti certifikátů bioproduktů z 15 na 26 měsíců v návaznosti na četnost fyzických kontrol, které mohou být v závislosti na splnění stanovených podmínek prováděny jednou za 24 měsíců.

Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, bylo třeba reagovat i na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace tedy návrh obsahuje například:

  • upřesnění způsobu označování bioproduktů, certifikovaných na území České republiky, vnitrostátním logem pro ekologickou produkci,
  • úpravu skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob s ohledem na praktické poznatky,
  • zvýšení horní hranice pokuty za přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele atd., z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Návrh změny zákona o ekologickém zemědělství se připravuje k rozeslání do mezirezortního připomínkového řízení. Účinnosti by měl nabýt stejně jako předpis EU dnem 1. 1. 2021