návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Novelizace probíhá již delší dobu, v květnu proběhlo první kolo meziresortního připomínkového řízení, ale na základě četných připomínek došlo k výrazným úpravám materiálu, které se týkají hlavně řešení agrovoltaiky a zákazu vymezit půdy I. a II. třídy ochrany v územně plánovací dokumentaci jako plochu pro záměry pro obchod nebo skladování. 

Z dalších důležitých změn je nutné zmínit například navýšení koeficientů pro odvody za vynětí ve všech třídách ochrany ZPF, zahrnutí krajinných prvků do ZPF, umožnění pěstování RRD i na I. a II. třídě ochrany a zpřesnění protierozní ochrany.

Další změny najdete v rozsáhlém materiálu:

Zákon o ZPF - platné znění s vyznačením změn

Zákon o ZPF - předkládací zpráva

Zákon o ZPF - zdůvodnění