Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je ke stažení na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře SZIF. Pro ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha pro rok 2022, není nutné individuálně dokládat potvrzení o půdní vlhkosti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ministerstvo zemědělství pro rok 2022 tyto podklady (mapy) zajistilo a jsou již přeneseny do evidence půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), kde je informace o suchu vztažena k jednotlivým dílům půdních bloků. Jednou z možností podání ohlášení zásahu vyšší moci z důvodu sucha, je využití možnosti mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha. Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách provádět příkrm pasených zvířat, který je zde za normálních okolností zakázán (§ 19 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a § 16 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření). Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o zásahu vyšší moci. Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě.