Informace pro žadatele o platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a AEKO a EZ

Dne 15. 3. 2020 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 64/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády. Součástí novely je také změna podmínek pro poskytování kompenzační platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a navazují na úpravy v opatření AEKO a EZ, kde nově dochází k odpočtům v oblastech Natura 2000 na z.p. na území národních parků (NP).
Od roku 2020 se rozšiřují podporované oblasti a zároveň jsou nově stanoveny dvě různé sazby. Zatímco v 1. zónách chráněných krajinných oblastí (CHKO) zůstanou sazby, rozsah území a podmínky pro poskytnutí dotace zachovány stejné jako dosud, na NP dochází ke změnám. V NP je rozšířeno podporované území z bývalých 1. zón NP na celé území NP s výjimkou zastavěného území a zastavitelné plochy obcí, dále byly upraveny podmínky omezující hnojení a v návaznosti na to došlo také k úpravě sazby. Tyto změny uvádějí do souladu dotační podmínky stanovené nařízením vlády č. 73/2015 Sb. s vyhlášením nových zonací NP a novelou zákona o ochraně přírody a krajiny č. 123/2017 Sb.
Sazba na území 1. zóny CHKO zůstává na úrovni 86 EUR/ha trvalého travního porostu.
Sazba na území NP je stanovena ve výši 76 EUR/ha trvalého travního porostu. Na území NP se platba neposkytne v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, zároveň však zde nebude odečtena část platby v opatření AEKO – Ošetřování travních porostů a EZ (týká se standardních pětiletých závazků AEKO, EZ i navazujících dvouletých závazků AEKO, EZ).