Informace k registrační povinnosti SZPI

V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

Právní základ 

Povinnost provozovatele potravinářského podniku oznámit příslušnému orgánu dozoru zahájení, změny a ukončení činnosti za účelem registrace provozoven potravinářských podniků a zajištění bezpečnosti potravin a kontroly v celém potravinovém řetězci, včetně rostlinné prvovýroby, vychází z níže uvedených ustanovení právních předpisů: - článek 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin - § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

Kdo je provozovatel potravinářského podniku s povinností registrovat se u SZPI

Provozovatel potravinářského podniku (PPP) je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku (čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 178/2002). Jedná se o subjekty, které manipulují s potravinami, jde např. o výrobce, dovozce, distributory, sklady, balírny, prodejce. 

Provozovatelem potravinářského podniku je však rovněž provozovatel podniku zabývajícího se prvovýrobou potravin včetně rostlinné prvovýroby, která zahrnuje pěstování plodin, určených k produkci potravin, včetně sklizně, přepravy, skladování produktů prvovýroby a další manipulace s nimi. Povinnost registrovat se u SZPI se tak vztahuje na všechny prvovýrobce rostlinných produktů určených k lidské spotřebě, tj. např. na všechny prvovýrobce, kteří pěstují plodiny, jako jsou např. obiloviny, olejnatá semena, brambory, luštěniny, cukrová řepa, chmel, ovoce a zelenina, koření, byliny, u kterých se předpokládá, že budou nebo jsou učeny k lidské konzumaci/výrobě potravin. Z pohledu registrační/oznamovací povinnost vůči SZPI není rozhodující, zda je produkt rostlinné prvovýroby v konečné fázi použit k výrobě potraviny. Pěstitel plodiny (např. obilovin), který předpokládá možnost prodeje plodiny jako potravinářské komodity (např. v závislosti na jakostní parametrech suroviny) má povinnost se registrovat u SZPI bez ohledu na to, že ji nakonec prodá jako krmnou surovinu. 

Povinnost registrace se nevztahuje na: - prvovýrobu pro soukromé domácí použití - domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí spotřebu - případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli. 

Registrační formulář a pokyny k registraci

Registrační formulář spolu s instrukcemi je k dispozici na stránkách SZPI: 

https://www.szpi.gov.cz/clanek/oznameni-provozovatele-potravinarskeho-podniku-ozahajeni-ukonceni-vykonu-predmetu-cinnosti.aspx 

Za nesplnění oznamovací povinnosti může SZPI uložit sankci až 1 000 000 Kč. (§ 17 odst. 1 písm. h zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)