DOTAČNÍ TITUL 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Účelem dotace je zlepšení životních podmínek krav bez tržní produkce mléka (KBTPM): v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek v zimním období zvětšením plochy lehacího prostoru leháren zimoviště minimálně na 6,5 m2 / 1 KBTPM a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně na 12 m2 / 1 KBTPM použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím zlepšení péče o KBTPM v zimovišti v daném zimním období prováděním jejich ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu v letním období zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních potřeb, tedy provedením úpravy paznehtů více než 1x ročně ve sledovaném období Dále se jedná o zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM v daném období pomocí technologie chovu školkovým způsobem.

20.D.   Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

 

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.D. (20.D.a., 20.D.b., 20.D.c., 20.D.d., 20.D.e. a 20.D.f) je podávána jedna společná Žádost o dotaci1/formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci2.

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.

 1. Předběžná žádost/Žádost o dotaci

 

Pokud žadatel nepodal řádně a včas Předběžnou žádost pro sledované období 2020 (tj. 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020), nemůže podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta.

 

Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2021 (tj. 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021) stanoven od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020. Po 30. 9. 2020 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.

 

 1. Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci

 

Termín pro podání formuláře s doklady prokazujících nárok na dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2020 (tj. 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020) stanoven od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

 

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.D. podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci pouze na ty podprogramy, u kterých v Předběžné žádosti uvedl předpokládaný počet kusů KBTPM/telat na předpokládaných hospodářstvích a dotaci nenulové hodnoty.

 

V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok na dotaci:

 

 • dotační podprogram: 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka (dále jen „KBTPM“) v zimním období temperovanou vodou

 

 • výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, na kterých žadatel zajistil napájení temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek;

 • potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek;

 

 • dotační podprogram: 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro KBTPM

 • výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.), s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, na kterých žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště pro KBTPM;

 • potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 KBTPM plochu lehacího prostoru lehárny zimoviště minimálně 6,5 m2 / 1 KBTPM a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně 12 m2 / 1 KBTPM;

 

 • dotační podprogram: 20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM

 

 • výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, na kterých žadatel zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště;

 • potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 při pobytu KBTPM v zimovišti provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště;

 

 • dotační podprogram: 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu

 

 • výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020, na kterých bylo prováděno ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu;

 • potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil provádění ošetřování KBTPM v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020 prostředky proti obtěžujícímu hmyzu dle „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“.

 

 • dotační podprogram: 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM

 

 • výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu KBTPM, na kterých žadatel ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb;

 • potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty KBTPM ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 ošetřováním končetin dle jejich individuálních potřeb;

 

 • dotační podprogram: 20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu školkovým způsobem

 

 • výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou (ČMSCH, a.s.) s uvedením registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí a průměrného stavu telat narozených KBTPM od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020, kterým žadatel zajistil v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 odchov technologií chovu školkovým způsobem v období prvních 6 měsíců jejich života;

 • potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně stájích zajistil telatům narozeným KBTPM v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 odchov technologií chovu školkovým způsobem.

 

 1. Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů

 

20.D.a.   Podpora napájení KBTPM v zimním období temperovanou vodou

1   Účel dotace

Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.

2   Předmět dotace

KBTPM, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.

3   Žadatel

Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

4   Forma dotace

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

5   Typ dotace

Sazbová dotace

6   Výše dotace

Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

7   Podmínky dotace

 1. žadatel spadající do kategorie velkých podniků musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci;

 2. pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;

 3. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zajištění napájení KBTPM v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

20.D.b.   Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro KBTPM

1   Účel

Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 zvětšením plochy lehacího prostoru leháren zimoviště minimálně na 6,5 m2 / 1 KBTPM a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně na 12 m2 / 1 KBTPM.

2   Předmět dotace

KBTPM, u které byla v zimním období zajištěna plocha lehacího prostoru lehárny zimoviště minimálně 6,5 m2 a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně 12 m2.

3   Žadatel

Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období zajistil KBTPM plochu lehacího prostoru lehárny zimoviště minimálně 6,5 m2 / 1 KBTPM a lehacího prostoru volného porodního kotce zimoviště minimálně 12 m2 / 1 KBTPM.

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

4   Forma dotace

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

5   Typ dotace

Sazbová dotace.

6   Výše dotace

Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

7   Podmínky dotace

 1. žadatel spadající do kategorie velkých podniků musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci;

 2. pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;

 3. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, kde žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru, datum, počet ustájených KBTPM, případně dalších zvířat, v dané sekci, kotci, ohradě apod., plocha daného lehacího prostoru lehárny či porodního kotce), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

20.D.c.   Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM

1   Účel

Zlepšení životních podmínek KBTPM použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím zlepšení péče o KBTPM v zimovišti v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

2   Předmět dotace

KBTPM, která byla chována v zimním období v zimovišti, kde byl prováděn sekční provoz zimoviště.

3   Žadatel

Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v zimním období v chovu KBTPM zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště.

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

4   Forma dotace

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

5   Typ dotace

Sazbová dotace.

6   Výše dotace

Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného početního stavu KBTPM v zimním období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

7   Podmínky dotace

 1. žadatel spadající do kategorie velkých podniků musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci;

 2. pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;

 3. pro účely tohoto dotačního podprogramu se technologií chovu se sekčním provozem zimoviště KBTPM rozumí prostorové oddělení jednotlivých skupin KBTPM rozdělených do jednotlivých sekcí dle stádia jejich gravidity, termínu telení a období po otelení. Provoz je v daném hospodářství stanoven v „Programu provozu zimoviště KBTPM“ potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem. Program je součástí stájové evidence o provádění technologie chovu se sekčním provozem v zimovišti KBTPM v zimním období;

 4. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění technologie chovu se sekčním provozem v zimovišti KBTPM v zimním období (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil provádění sekčního provozu zimoviště, názvy sekcí, počet zvířat v sekcích), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

20.D.d.   Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu

1   Účel

Zlepšení životních podmínek KBTPM prováděním jejich ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

2   Předmět dotace

KBTPM, u které bylo prováděno v letním období ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu.

3   Žadatel

Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který v letním období zajistil ošetření KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu.

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

4   Forma dotace

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

5   Typ dotace

Sazbová dotace.

6   Výše dotace

Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v letním období od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

7   Podmínky dotace

 1. žadatel spadající do kategorie velkých podniků musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci;

 2. pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;

 3. žadatel je povinen používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. Program je součástí stájové evidence o používání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM;

 4. pokud jsou chovy zapojeny do systému ekologického zemědělství, je třeba používat přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny;

 5. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění ošetření KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum, k identifikační čísla KBTPM, u kterých žadatel zajistil ošetření prostředky proti obtěžujícímu hmyzu dle „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“, název použitého prostředku), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

20.D.e.   Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM

1   Účel

Zlepšení životních podmínek KBTPM zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

2   Předmět dotace

KBTPM, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více než 1x ročně.

3   Žadatel

Chovatel KBTPM podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil zvýšenou péči o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb.

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

4   Forma dotace

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

5   Typ dotace

Sazbová dotace.

6   Výše dotace

Do 223 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM ve sledovaném období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

7   Podmínky dotace

 1. žadatel spadající do kategorie velkých podniků musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci;

 2. pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;

 3. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění ošetření paznehtů jednotlivých KBTPM (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, identifikační číslo KBTPM, datum, kdy žadatel zajistil provedení úpravy paznehtů), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

20.D.f.   Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu školkovým způsobem

1   Účel

Zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM v období
od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 pomocí technologie chovu školkovým způsobem.

2   Předmět dotace

Tele narozené KBTPM, které bylo v období prvních 6 měsíců jeho života odchováno technologií chovu školkovým způsobem.

3   Žadatel

Chovatel skotu podnikající v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb. v zemědělské výrobě podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., který zajistil telatům narozených KBTPM odchov technologií chovu školkovým způsobem.

Žadatelem mohou být také Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

4   Forma dotace

Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

5   Typ dotace

Sazbová dotace.

6   Výše dotace

Do 387 Kč na jedno tele narozené v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 KBTPM a splňující předmět dotace, dle průměrného stavu telat v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

7   Podmínky dotace

 1. žadatel spadající do kategorie velkých podniků musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci;

 2. pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti;

 3. dokumentaci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem vede chovatel ve stájové evidenci;

 4. tento dotační podprogram se vztahuje pouze na telata narozená KBTPM, v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020, která byla chována v systému technologie chovu sezónního telení;

 5. pro účely tohoto dotačního podprogramu se technologií chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem rozumí vymezení chovného prostoru, který umožňuje přístup pouze telatům a slouží nejen pro jejich přikrmování,
  ale umožňuje také jejich volný pohyb, odpočinek a případné další potřeby oddělené péče
  v období prvních 6 měsíců jejich života;

 6. příjemce dotace je povinen vést průkaznou stájovou evidenci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem (v minimálním rozsahu: registrační číslo hospodářství, případně stáje, datum/období, kdy žadatel zajistil provádění technologie chovu školkovým způsobem), kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od data poskytnutí dotace.

 

1 Jedná se o paralelu s Předběžnou žádostí ze Zásad 2019 dle nově stanovených podmínek.

2 Nahrazuje podávání Žádosti po konci sledovaného období, která byla uplatňována v Zásadách 2019.