Dotační titul 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2020 začíná 6. 1. 2020 a končí 30. 9. 2020.

Zásady:

1   Účel dotace

Restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

2   Předmět dotace

Nově vysázený ovocný sad v režimu ekologického zemědělství (dále jen „ovocný sad“) na pozemcích v užívání žadatele mimo území hlavního města Prahy.

3   Žadatel

Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který je zároveň registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství.

Podpora je v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 poskytována pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

4   Dotace

Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).

Výše dotace:

 1. do 240 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých odrůd ovocných stromů broskvoní, hrušní, jabloní, meruněk, slivoní švestek, slivoní obecných, slivoní renklóda, třešní nebo višní s minimálním počtem stromů 800 ks/ha,

 2. do 60 000 Kč/ha nově vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou ušlechtilých odrůd ovocných keřů angreštů, maliníků, ostružiníků, rybízů nebo borůvek s minimálním počtem keřů 3 000 ks/ha.

5   Podmínky poskytnutí dotace

 1. Ovocný sad musí být vysázen na pozemcích v užívání žadatele/příjemce dotace.

 2. Pozemky musí mít žadatel/příjemce dotace v užívání nejpozději od 30. 9. 2020 do 31. 12. 2030.

 3. Žadatel/příjemce dotace musí být nejpozději od 30. 9. 2020 do 31. 12. 2030 veden jako uživatel u DPB v LPIS.

 4. DPB uvedené v žádosti o dotaci musí být v LPIS označeny příznakem režimu obhospodařování přechodného období resp. ekologického zemědělství (PO resp. EZ) od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030.

 5. Nově vysázený ovocný sad musí být osázený uznanou sadbou ušlechtilých odrůd.

 6. Nelze uznat výsadbu stromů, které jsou tvořeny pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy. Nelze uznat výsadbu pravokořenných stromů.

 7. Nově vysázený ovocný sad musí být osázený ušlechtilými odrůdami, které jsou uvedeny v bodě 9 Druhy ovocných stromů a keřů povolené k výsadbě v roce 2020.

 8. Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou jednoho druhu broskvoní, hrušní, jabloní, meruněk, slivoní švestek, slivoní obecných, slivoní renklóda, třešní nebo višní na výměře minimálně 1 ha v součtu všech ploch DPB uvedených v žádosti o dotaci.

 9. Nově vysázený ovocný sad musí být osázen uznanou sadbou jednoho druhu angreštů, maliníků, ostružiníků, rybízů nebo borůvek na výměře minimálně 0,5 ha v součtu všech ploch DPB uvedených v žádosti o dotaci.

 10. Žadatel/příjemce dotace musí obhospodařovat nově vysázený ovocný sad v režimu ekologického zemědělství od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030.

 11. Žadatel/příjemce dotace musí obhospodařovat nově vysázený ovocný sad od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030. Za nesplnění podmínky se nepovažuje zásah vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případy zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností musí žadatel/příjemce dotace bezodkladně oznámit.

 12. Žadatel/příjemce dotace musí být registrován na MZe jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb. nejpozději od data podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2030.

 13. Žadatel/příjemce dotace musí udržovat sad minimálně podle podmínek uvedených v příslušném metodickém pokynu MZe, kterým se upravují podmínky pro zakládání a údržbu ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství.

 14. Žadatel/příjemce dotace musí od data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci do 31. 12. 2030 dodržet v ovocném sadu minimální počet životaschopných jedinců (stromů nebo keřů) daného druhu dle příslušné sazby dotace.

 15. Snížení počtu vysázených stromů nebo keřů do 20,00 % z minimálního počtu stromů nebo keřů nebude považováno za nesplnění podmínky.

 16. Snížení plochy ovocného sadu do 5,00 % ze schválené výměry vysázeného ovocného sadu nebude považováno za nesplnění podmínky.

 17. Příjemce dotace nesmí současně čerpat dotaci na stejný předmět z dotačních programů 1.V. i 1.R.

6   Termín příjmu žádostí o dotaci

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2020 začíná 6. 1. 2020 a končí 30. 9. 2020.

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 9. 2021.

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí 30. 11. 2020.

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace předmětu dotace.

8   Doklady prokazující nárok na dotaci

 1. V případě, že ovocný sad bude vysázen pouze na části výměry příslušného DPB, ortofotomapa z LPIS příslušného DPB s vyznačením konkrétní části DPB, na které bude ovocný sad vysázen, v odpovídajícím měřítku.

 2. Potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby, o vhodnosti lokality z hlediska výskytu karanténních organizmů a o odborném posouzení záměru výsadby ovocného sadu.

9   Druhy ovocných stromů a keřů povolené k výsadbě v roce 2020

Jabloň

Hrušeň

Třešeň

Višeň

Broskvoň

Meruňka

Slivoň švestka (kromě myrobalánu)

Slivoň obecná

Slivoň renklóda

Malus sp.

Pyrus sp.

Prunus avium L.

Prunus cerasus L.

Prunus persica L.

Prunus armeniaca L.

Prunus domestica L.

Prunus domestica ssp. insititia L.

Prunus domestica ssp. italica L.


 

Angrešt

Maliník

Ostružiník

Rybíz

Borůvka

Ribes uva-crispa L.

Rubus idaeus L.

Rubus fruticosus agg. L.

Ribes sp.

Vaccinium corymbosum L.