DOTACE VLASTNÍKŮM LESA

 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

 1. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
 2. Státní dotace - Finanční podpora na hospodaření v lesích
 3. Krajské dotace - Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích
 4. Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
 5. Národnídotační program MŽP
 6. Národní síť Místních akčních skupin (MAS)

1. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Dotace se váže na nahodilou těžbu jehličnatého dříví, která proběhla v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Sazba příspěvku pro jednotlivá čtvrtletí činí:

4.Q 2017 (31.10 až 31.12 2018) - 26 Kč/m3

1.Q 2018 (1.1. až 31.3. 2018) - 152 Kč/m3

2.Q 2018  (1.4. až 30.6. 2018) - 256 Kč/m3

3.Q 2018 (1.7. až 30.9. 2018) - 375 Kč/m3

4.Q 2018 (1.10. až 31.12. 2018) - 510 Kč/m3

Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.

Veškreré informace naleznete na webu MZE ZDE.

2. Státní dotace - Finanční podpora na hospodaření v lesích

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství nabízí částečnou finanční kompenzaci jako pomoc vlastníkům lesů formou finančních příspěvků, tato oblast je upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou podporovány následující činnosti:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
  • vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
  • soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí přesáhnout 6000 kg)
  • likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu
  • vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu
 • obnova, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku
 • přirozená obnova
 • umělá obnova síjí
 • umělá obnova sadbou první
 • umělá obnova sadbou opakovaná
 • zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
 • přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo  
 • rekonstrukce porostů po škodách
 • výchova lesních porostů do 40 let věku
 • přirozená obnova
 • umělá obnova síjí
 • umělá obnova sadbou první
 • umělá obnova sadbou opakovaná
 • ochrana lesních porostů do stádia jejich zajištění
 • zřizování nových oplocenek
 • zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě
 • výchova lesních porostů do 40 let věku
 • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem
 • včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
 • odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů
 • ochrana lesa před kalamitními hmyzími škůdci

Administraci žádostí těchto finančních příspěvků v lesích zajišťují jednotlivá pracoviště krajů.

Veškreré informace naleznete na webu MZE ZDE.

3. Krajské dotace - Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

Pardubický kraj

 1. Finanční podpora na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek - 45 Kč/m) - více o dotaci ZDE
 2. Finanční podpora na individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři (40 Kč/ks) - více o dotaci ZDE
 3. Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů (200 Kčm3) - více o dotaci ZDE
 4. Finanční podpora na kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí (200 Kč/m3) - více o dotaci ZDE

Královehradecký kraj

 1. Těžba a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu - 150 Kč/m3
 2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěženžých z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem - 70 Kč/m

více o dotaci ZDE

Středočeský kraj

Zřizování nových oplocenek při obnově MZD – sazba byla navýšena na 40 Kč/m

více o dotaci ZDE

Plzeňský kraj

Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů - 70 Kč/m

více o dotaci ZDE

Karlovarský kraj

1. Individuální ochrana sazenic proti zvěři meliorační a zpevňující dřeviny - 50 Kč/ks

2. Zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě - 2 000 Kč/ha

3. Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 • předmýtní úmyslná těžba - 4 000 Kč/ha

4. Rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A a B, přeměna porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po ostatních škodách - 10 000 Kč/ha

5.Přirozená obnova a umělá obnova síjí

 • meliorační a zpevňující dřevin - 30 000 Kč/ha
 • základní dřeviny - 20 000 Kč/ha

6. Umělá obnova sadbou – první 

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 12 Kč/ks
 • základní dřeviny - 9 Kč/ks

7. Umělá obnova sadbou – opakovaná

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 9 Kč/ks
 • meliorační a zpevňující dřeviny - odrostek 40 Kč/ks, poloodrostek 30 Kč/ks
 • základní dřeviny - 8 Kč/ks

8. Ochrana mladých lesních porostů

 • ochrana kultur proti buřeni - 4 500 Kč/ha
 • ochrana kultur proti zvěři - 3 500 Kč/ha
 • ochrana kultur proti klikorohu - 1 000 Kč/ha
 • ochrana kultur proti myšovitým - 2 500 Kč/ha

9. Zajištění lesních porostů

 • melioračních a zpevňovacích dřevin - 50 000 Kč/ha
 • základních dřevin - 30 000 Kč/ha

10. Zřizování nových oplocenek - 70 Kčm

více o dotaci ZDE

Ústecký kraj

Příspěvek na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje:

 • obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
 • sdružování vlastníků lesů malých výměr
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie,
 • vybrané myslivecké činnosti2
 • zpracování lesního hospodářského plánu3,
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1

více o dotaci ZDE

Liberecký kraj

1. Dotace na ochranu lesa, prevenci proti šíření hmyzích škůdců

 • pokládání lapáku včetně asanace na místě – 600 Kč/ks
 • instalace feromonových odparníků do feromonových lapačů – 300 Kč/ks

2. Dotace na ochranu lesa, prevence proti škodám působených zvěří

 • ochrana lesních porostů oplocením – 60 000 Kč/km
 • ochrana lesních porostů oplocením s ráhnem – 70 000 Kč/km
 • ochrana lesních porostů nátěrem repelenty – meliorační a zpevňující dřeviny – 0,8 Kč/ks
 • ochrana lesních porostů nátěrem repelenty – ostatní dřeviny – 0,5 Kč/ks

3. Dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy

 • další výchovný zásah za období platnosti LHP/LHO – 5 000 Kč/ha

více o dotaci ZDE

Olomoucký kraj

Přirozená obnova

 • základní dřeviny - 5 000 Kč/ha
 • meliorační a zpevňující dřevin - 15 000 Kč/ha

Umělá obnova sadbou – první

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 7 Kč/ks

Zajištění lesních porostů

 • meliorační a zpevňující dřeviny - 25 000 Kč/ha

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku

 • prořezávka - 4 000 Kč/ha
 • předmýtní úmyslná těžba - 3 200 Kč/ha

více o dotaci ZDE

Kraj Vysočina

 • Umělá obnova sadbou první poloodrostek - 30 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou první odrostek - 40 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostek - 30 Kč/ks
 • Umělá obnova sadbou opakovaná odrostek - 40 Kč/ks
 • Opakovaná výchova - 4 000 Kč/ks
 • Zřizovaní oplocenek - 60 000 Kč/ks
 • Individuální ochrana poloodrostků a odrostků - 50 Kč/ks
 • Individuální ochrana kostry porostu-mechanická - 50 Kč/ks

více o dotaci ZDE

Zlínský kraj

1. Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL)

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 500 000 Kč

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

2. Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 200 000 Kč

Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu; pokud je žadatelem obec nad 5 000 obyvatel 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

více o dotaci ZDE

Moravskoslezský kraj

Zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří - 70 Kč/m

Úklid klestu - 30 Kč/m3

Pořízení a umístění nových bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců - 600 Kč/ks

Pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců - 200 Kč/ks

Zpracování kůrovcových stromů - 100 Kč/m3

více o dotaci ZDE

4. Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Jedná se o dotace, na které mohou žádat i menší vlastníci lesů.

Traktor do 50 kW pro práci v lese

 • traktor do 38 kW (včetně): od 3 ha – do 1 mil Kč.
 • traktor 38–50 kW (včetně): od 50 ha – do 1,5 mil. Kč

Vyvážečka (forwarder) do 150 kW

 • od 250 ha – do 7,5 mil. Kč

Samochodící navyják – „železný kůň“, „motorový kůň“

 • od 3 ha – do 600 tis. kč

Klanicový vyvážecí vlek za traktor, s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví

od 3 ha

 • vlek s nosností do 6 t (včetně): do 600 tis. Kč
 • vlek s nosností do 10 t (včetně): do 2 mil. Kč
 • vlek s nosností nad 10 t: do 3 mil. Kč

Čelní rampovač/nakladač

 • od 3 ha – do 250 tis. Kč
 • od 10 ha – do 450 tis. Kč

 

Štěpkovač klestu

 • nesené zařízení (bez náprav): od 3 ha – do 1 mil. Kč
 • tažné zařízení (s nápravami): od 50 ha – do 2 mil. Kč

 

Shrnovač klestu

 • od 10 ha – do 500 tis. Kč

 

Štípací a krátící stroje na palivové dřevo

 • nesené zařízení bez náprav: od 3 ha – do 500 tis. Kč
 • tažní zařízení s nápravami: od 50 ha – do 1 mil. Kč


Půdní fréza

od 50 ha

 • talířová fréza s jedním talířem – do 200 tis. Kč
 • Talířová fréza se dvěma talíři – do 350 tis. Kč
 • Kladivová fréza – do 800 tis. Kč

Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

 • mobilní řetězové pily na podélné řezání s pořezovou hlavicí do 3 ha – 150 tis. Kč
 • mobilní rámové a pásové pily do 50 ha – 500 tis. Kč

 

Více informací najdete:

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/

 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x8-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

https://www.vyvazeckadreva.cz/dotace-na-lesni-techniku

 

5. Národnídotační program MŽP

Podprogram 115 176 – „Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu“ v rámci programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek.

Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.

Podprogram podporuje následující opatření:

 • opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů,
 • opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,
 • ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu,
 • zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Více informací najdete:

https://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html

 

6. Národní síť Místních akčních skupin

Některé Místní akční skupiny (MAS) mají ve svých výzvách taktéž možnost finanční podpory pro vlastníky lesů.

Více informací najdete:

https://databaze.nsmascr.cz/uzemi.php