Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu

 Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu 

V loňském roce poprvé došlo k zásadnímu zjednodušení podávání žádosti o dotaci na kontrolu užitkovosti masného skotu (dotační titul 2.A.e.1.a.), kterou administruje náš svaz. Celý proces od podání žádosti až po vydání rozhodnutí je plně elektronický a není nutné nic posílat poštou. Chovatelé, kterých se tato podpora týká, podávají žádost výhradně elektronicky a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich webových stránkách. Odbourání papírové formy žádosti umožnila úprava Zásad pro poskytování národních dotací, kterou náš svaz prosadil při jejich tvorbě. Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději do konce září 2021. Detaily najdete dále v textu.

Vše jen elektronicky

I letos budou mít chovatelé zapojení do kontroly užitkovosti masného skotu možnost požádat o dotaci na úhradu části nákladů spojených s touto činností (dotační titul 2.A.e.1.a "Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU"). Sazba podpory je do 220 Kč na kus v KU s tím, že její výše ale nesmí přesáhnout 70 % ceny. O konečné sazbě rozhodne MZe ČR až po vyhodnocení požadavků žadatelů z ostatních dotačních titulů. Vyplacena vám bude z účtu ČSCHMS převodem na váš bankovní účet, který uvedete v žádosti.

Stačí k tomu vyplnit jednoduchý online formulář a ten v požadovaném termínu odeslat zpět. Vyplnění a odeslání žádosti vám nezabere ani pět minut a ještě vám ušetří cestu na poštu. Jakmile obdržíme od Státního zemědělského a intervenčního fondu rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyhotovíme bez zbytečného odkladu sdělení pro jednotlivé chovatele (konečné příjemce dotace), které bude dostupné v datovém úložišti MaSkotBox, kde zůstane trvale uloženo.

Dotace jen pro malé a střední podniky

Stejně jako v minulosti je tato dotace určena žadatelům (příjemcům), kteří svou velikosti a obratem spadají do kategorie malých a středních podniků ve smyslu definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (nařízení ke stažení zde - pdf soubor) - tedy takových, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Pokyny k vyplnění formuláře

Vyplnění formuláře s e-žádostí je velice snadné. Dbejte však na jeho správnost všech údajů (zejména čísla bankovního účtu). Žádost vyplňujte s použitím diakritiky, dodržujte pravidla českého pravopisu (malá a velká písmena) a PŘESNĚ DLE POKYNŮ - tzn. je-li někde uvedeno, že je třeba dodržet pořadí (např. příjmení a jméno, tak nepište jméno a přímení). To stejné platí u čísla účtu - vyplňujte ho celé, tedy včetně kódu banky.

Přijetí e-žádosti je stvrzeno odesláním automatizovaného emailového potvrzení na adresu, kterou jste uvedli v e-žádosti. Pokud vám potvrzení nepřišlo, formulář jste neodeslali či jste uvedli špatnou/neúplnou emailovou adresu, případně mohlo být přijetí automatického potvrzení zablokováno vaším emailovým poskytovatelem. Až do doby uzávěrky lze e-žádost prostřednictvím odkazu v emailovém potvrzení kdykoliv editovat. V žádném případě e-žádost nevyplňujte za jeden podnik/subjekt znovu! Uzávěrka pro zaslání e-žádosti je 30. září 2021 do 23:59. Poté nebude možné e-žádost ani odeslat, ani upravit již odeslanou.

V e-žádosti se nevyplňuje počet krav v KU, neboť to vyplývá z průměrného ročního počtu zapojených krav do stupně A a B. Stavy budou doplněny ČSCHMS po zaslání žádosti. Případné dotazy či problémy s vyplněním formuláře směřujte na tel. 724 007 860 (Kamil Malát).

Formulář e-žádosti o dotaci na KUMP 2021


Důrazně doporučujeme všem žadatelům o národní dotace seznámit se se Zásadami pro rok 2021, které naleznete ke stažení zde (soubor pdf).

Prohlášení de minimis (pro velké podniky)

V případě, že konečný příjemce nesplňuje kritéria pro mikropodnik, malý a střední podnik, může mu být podpora poskytnuta v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (podpora je omezena na max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky). V tomto režimu musí konečný příjemce vyplnit Čestné prohlášení de minimis, které podává podnik samostatně prostřednictvím svého účtu na Portálu farmáře (změna oproti roku 2020). Po podání mu bude vygenerováno číslo jednací, které musí zadat v rámci svazové e-žádosti. Čestné prohlášení konečného příjemce musí být platné ke dni podání dokladů administrátorem. Příručku pro vyplnění těchto formulářů naleznete na webu Státního zemědělského intervenčního Fondu