Dobré životní podmínky zvířat – veřejná konzultace

Dobré životní podmínky zvířat – veřejná konzultace

 

Veřejná konzultace k dobrým životním podmínkám hospodářských zvířat, která byla spuštěna v létě tohoto roku, se dostává do další fáze. V rámci prvního kola připomínkového řízení (termín pro zaslání podnětů byl do 24.8.2021) bylo do konzultace zasláno 983 příspěvků. Nadpoloviční většina z nich přišla Polska, většinou od polských občanů. Hlas veřejnosti stále silněji volá po tom, aby byly podmínky zpřísněny. To se týká například zákazu klecových chovů, provádění některých zákroků (kastrace atd.), ale i přepravy zvířat.

Evropská komise proto plánuje revizi současné legislativy, které bude předcházet veřejná konzultace ke změně právních předpisů EU. Termín pro odeslání stanovisek je do 21.1.2022. Prostřednictvím veřejné konzultace se Komise snaží zjistit stanoviska zúčastněných stran týkající se toho, zda je stávající úroveň welfare zvířat dostatečná k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže v EU či k naplnění budoucích výzev v souvislosti s udržitelnou produkcí potravin, jako je změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti. Například zda by měla být zavedena maximální délka trasy pro převoz živých zvířat; zda by mělo dojít k zákazu transportu živých zvířat do třetích zemí; zda by mělo dojít k zavedení zákazu kastrace, krácení ocasů, odstranění rohů, či krácení zobáků; zda by mělo dojít k zákazu klecových chovů v EU; či zda by mělo být zavedeno evropské značení welfare zvířat. Legislativní návrh Evropské komise by měl být předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

Zapojení do výzvy je důležité

U podobných výzev se velice často stává, že jsou hodně slyšet hlasy ekologických organizací či spolků hájící práva zvířat, ale už méně se do podobných veřejných konzultací zapojují samotní chovatelé, jejich zástupci a další zemědělské organizace. Občané a zúčastněné strany jsou proto vyzýváni, aby poskytli své názory na to, jak Komise chápe problém a nastiňuje možná řešení, a aby poskytli veškeré relevantní informace, včetně názorů na dopady různých variant.

Vzhledem k tomu, že jednou z důležitých součástí welfare, která bude v rámci revize přezkoumávána, je i transport zvířat, vyzýváme i my všechny naše členy, aby se do této iniciativy zapojili. Jejím cílem je aktualizovat pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat tak, aby lépe zohledňovala roli nedávných vědeckých studií, aby se rozšířila jejich působnost a bylo snazší je prosazovat – tedy aby se obecně zvýšila úroveň životních podmínek zvířat v EU.

• Odkaz na dotazník týkající se dobrých životních podmínek zvířat najdete ZDE •


Transport živých zvířat

Komise v průvodním dokumentu jasně uvádí, že bez nečinnosti budou problémy spojené s transportem živých zvířat přetrvávat a mohou se dokonce prohlubovat. Existuje několik možností úprav stávající legislativy, které budou posuzovány a vyhodnocovány. Hlavní roli v nich budou hrát doba přepravy, požadavky týkající se velikosti přepravního prostoru a také minimální a maximální teplotní limity.

V případě vývozu živých zvířat do zemí mimo EU je jednou z uvažovaných variant dokonce úplný zákaz vývozu některých kategorií živých zvířat do zemí mimo EU. Tento návrh je odůvodňován obtížemi při zajišťování dodržování norem dobrých životních podmínek zvířat poté, co dopravní prostředek opustí území EU. Méně radikální cestou by pak bylo podřídit vývoz živých zvířat zvláštním podmínkám, jako jsou vyšší požadavky na odbornou přípravu a způsobilost, přítomnost veterinárního lékaře či používání kamerových systémů na dopravních prostředcích přepravujících hospodářská zvířata s tím, že podmínky mohou rovněž zahrnovat požadavek, aby dotčené třetí země uplatňovaly přijatelné normy dobrých životních podmínek zvířat.

Ať už bude konečná změna legislativy jakákoliv, dá se s vysokou míry jistoty očekávat zpřísnění většiny dnes platných podmínek souvisejících s ochranou zvířat resp. jejich dobrými životními podmínkami.

*******************************************************************************

Související články:

• Dobré životní podmínky zvířat – veřejná konzultace
• EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat
• EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat