Bude masná kráva jen 0,8 VDJ?


Podporovat v nové SZP v rámci citlivých komodit odděleně a odlišnými sazbami masná telata, dojené krávy a ovce a kozy, nebo všechny přežvýkavce jednou stejnou sazbou? S návrhem, aby namísto jednotlivých druhů a kategorií podpora směřovala plošně bez rozdílu na všechny přežvýkavce, přišla část zemědělských nevládních organizací, které vstupují do diskuzí nad novými pravidly budoucí Společné zemědělské politiky. Za tímto návrhem stojí snaha zjednodušit podmínky a zpřehlednit je. Zda je to ale pro naše chovatele ekonomicky přínosné, je otázkou, neboť zatím nebyl čas na detailnější propočty. Co by tato změna znamenala na celonárodní úrovni?

V rámci VCS byla podle údajů z Jednotných žádostí z roku 2020 poskytnuta platba na cca 450 tis. VDJ. Podle dat ÚE se ale v ČR chová cca 1,1 mil. VDJ přežvýkavců, což by v případě změny systému podpory přes všechny VDJ přežvýkavců znamenalo velmi výrazné navýšení počtu podporovaných VDJ. Při obálce ve výši cca 1,57 mld. Kč za rok, která je alokována na živočišnou výrobu v rámci budoucí CIS, a zvýšení počtu VDJ na více než 1,1 milionů VDJ, by tato úprava vedla ke snížení teoretické sazby cca 1.400 Kč/VDJ. Ta by ale byla poskytována na všechny VDJ na daném hospodářství.

Do tohoto námětu nevládních organizací vstupuje ještě požadavek EU na změnu přepočítávacích koeficientů podle Eurostatu, které by členské státy měly v nové SZP používat. Tato úprava v případě krav bez tržní produkce mléka znamená namísto současného koeficientu 1 VDJ snížení na 0,8 VDJ (detailněji viz přehled níže). Pokud by se v nové SZP pracovalo s těmito koeficienty, počet způsobilých VDJ všech přežvýkavců by se oproti modelové kalkulaci s původními koeficienty snížil, čímž by mírně vzrostla teoretická sazba na cca 1.500 Kč/VDJ.

Je pravděpodobné, že ten, kdo se zabývá i výkrmem skotu, a má tudíž celkově vyšší počet VDJ, by na tom byl zřejmě o něco lépe, naopak ryzí producent zástavu by patrně tímto novým způsobem výpočtu oproti současnému systému finančně tratil.

Budeme rádi, pokud by si na svém podniku uděláte propočty, co by tato změna ve vašem případě znamenala, a zašlete nám je na email info@cschms.cz, abychom podle vašich reakcí mohli zastávat pozici, která bude co nejvíce odpovídat potřebám chovatelů masného skotu.


Zatímco tento alternativní způsob výpočtu podpory přes všechny přežvýkavce je reakcí na podnět vycházející z požadavků některých nevládních organizací a je v tuto chvíli hodně nejisté, zda bude návrh přijat, v případě nových přepočítávacích koeficientů je jejich používání v nové SZP vysoce reálné či dokonce jisté. Pokud k tomu dojde, povede to i k úpravě úrovně minimálního zatížení ve všech dotačních titulech, kde se podmínka zatížení vyskytuje, a to snížením ze současných 0,3 VDJ/ha z.p. na 0,25 VDJ/ha z.p. Například v případě ANC plateb by do režimu živočišná výroba stačilo dosáhnout zatížení minimálně 0,25 VDJ.

Nové přepočítávací koeficienty dle Eurostatu:

• Tuři do 1 roku: 0,4
• Býci a jalovice nad 1 rok do 2 let: 0,7
• Býci nad 2 roky: 1
• Jalovice nad 2 roky: 0,8
• Krávy dojené: 1
• Krávy ostatní: 0,8
• Ovce a kozy: 0,1

14.06.2021,  Kamil Malát