aktuální informace ze stránek MZe - ohledně evidence hnojení a webinářů před podáním Jednotné žádosti.

1) EVIDENCE HNOJENÍ - aktuální informace k povinnosti elektronického předání

Informace ohledně evidence hnojení jsme již zasílali, nyní se jedná o info z webu eAgri (nejedná se tedy o novou informaci, ale o informaci oficiální).

Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech (včetně evidence pastvy) použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích (dále jen „evidence hnojení“). 

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.

Na celou zprávu se podívejte sem: https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/evidence-hnojeni-aktualni-informace-k.html

 

2) Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Webináře se budou konat od poloviny února do konce března online formou v MS Teams. Registrace bude zahájena nejpozději počátkem února na www.agronavigator.cz/kalendar-akci.

Další detaily a plánované termíny naleznete zde: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/webinare-pro-verejnost-k-podminkam.ht