Informace o nás

Jsme jedním z 11 regionálních center Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Svaz PRO-BIO je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy.

Naše PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší sdružuje zemědělce, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství a uplatnění jeho produktů zejména v okresech Semily, Jablonec nad Nisou, Trutnov, Náchod, Jičín a Hradec Králové. Někteří členové jsou i z dalších okresů – například okres Nymburk a Mladá Boleslav. Naše regionální centrum je otevřeno a přístupno nejen zemědělcům a zpracovatelům, ale všem příznivcům ekologického zemědělství, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje. Poskytujeme komplexní služby svým členům, počínaje pomocí s přechodem na ekologický systém hospodaření, přes pomoc při řešení odborných i administrativních problémů, až po podporu prodeje, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupování zájmů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům.

VÝHODY ČLENSTVÍ VE SVAZU

Výlučně pro své členy zajišťujeme:

Poradenství

Základní poradenství

 • Pomoc s registrací do systému ekologického zemědělství a s přípravou na vstupní kontrolu
 • Pomoc s vedením evidence spojené s ekologickým zemědělstvím
 • Příprava na kontrolu a certifikaci kontrolní organizací
 • Přítomnost poradce při výkonu kontroly na požádání
 • Aktuální informace týkající se problematiky EZ (např. formuláře kontrolních organizací (abcert.czbiokont.czkez.czbureauveritas.cz), výklad MZe ČR k dotacím apod.)
 • Terénní poradenství EZ všeobecné

Poradenství EZ specializované

 • Toto základní poradenství vykonávají správci regionálních center a smluvní poradci Svazu PRO-BIO výhradně pro členy Svazu PRO-BIO nebo pro zájemce o členství. Správci regionálních center a smluvní poradci jsou pravidelně vzděláváni pro základní poradenství.

Informační servis

 • Členský zpravodaj – je distribuován výhradně mezi členskou základnu. Obsahuje nejaktuálnější a nejdůležitější informace týkající se EZ, které nemají ostatní ekologičtí zemědělci k dispozici a také informace nad rámec těch, které jsou zveřejněňovány.
 • Kurzy, školení, exkurze – účast na akcích pro zvyšování kvalifikace, zasílání informačních materiálů a odborných publikací (např. Bulletin EZ)
 • Účast na konferencích, stážích, …
 • Informace o grantech, dotacích a jiných podpůrných programech (MZe ČR, MŽP ČR, v zahraničí atd.). Ve spolupráci s RC Svazu PRO-BIO zapojení členů do projektů, pomoc s přípravou, pomoc se spolufinancováním

Propagace

 • Využívání ochranné známky Svazu PRO-BIO s možností regionální verze
 • Podpora prodeje členů – letáky, tašky, samolepky, receptáře, knihy, ročenky
 • Individuální reklama pro členy – výroba etiket, letáků, internetových stránek, …
 • Označení členů tabulemi PRO-BIO
 • Prezentace člena v adresáři a na internetu pro-bio.czzijubio.cz
 • Reklama členů v souvislosti s obecnou osvětou (filmy, časopisy, TK, …)
 • Společná účast na výstavách, veletrzích, jarmarcích, …
 • Public relations – kontakty na novináře, sdělovací prostředky, pořádání tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, tiskový mluvčí

Zastupování zájmů členů

 • Lobbying za dotace, zákony, vyhlášky, kvalitní a cenově dostupné služby (např. kontrolu ekologického zemědělství)
 • Zastupování člena při problémových situacích

Marketing

 • Přednostní informace o možnostech odbytu
 • Podpora odbytových programů relevantních pro členy Svazu PRO-BIO (odbytové organizace, smlouvy o spolupráci atd.)
 • Standard a značka BIOLAND – Po dosažení standardu „Bioland“ (shodný s Bio-Suisse – CH a Bio-Ernte – A) a jeho certifikaci budou moci pouze členové Svazu PRO-BIO (kteří se k tomu dobrovolně přihlásí) používat evropsky známou značku Bioland na našem i evropském trhu. Obchodní struktury Biolandu, Ernte a Bio-Suisse budou importovat pouze zboží z ČR od členů Svazu PRO-BIO, kteří dosáhli vyššího standardu PRO-BIO/Bioland.
 • Zahraniční kontakty, využití členství svazu v IFOAM.

Finance

 • Využívání prostředků Svépomocného fondu Svazu PRO-BIO (půjčky pro členy Svazu PRO-BIO).

PŘIHLÁŠKA DO SVAZU

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r. 1994 je součástí zemědělské politiky EU

Cíle ekologického zemědělství:

 • udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci (zvyšovat obsah organické hmoty a humusu v půdě, zlepšovat její fyzikální vlastnosti a umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů)
 •  
 • vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání (využívání všech odpadů pro výrobu organických hnojiv)
 • pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje, minimalizovat ztráty
 • produkovat potraviny a hnojiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství (kvalita není dána jen přítomností nutričně hodnotných látek, ale znamená také praktickou absenci cizorodých látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a vhodnost pro skladování a další zpracování)
 • minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů energie (odmítnutí syntetických minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin)
 • hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci)
 • umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce (ekologický způsob hospodaření vyžaduje hluboký zájem a zodpovědnost)
 • udržet osídlení venkova a tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: